Облік і аудит виробничих запасів та шляхи їх вдосконалення, страница 2

Реалізація розроблених пропозицій по вдосконаленню організації обліку виробничих запасів та діяльності підприємства ________________________________ збільшить: економічну ефективність використання матеріалів при виконанні ремонтно-будівельних робіт; допоможе своєчасно і повно складати фінансову звітність та швидко приймати управлінські рішення; покращить бухгалтерський облік та контрольно-аналітичні функції обліку; підвищить швидкість обробки інформації; забезпечить належну охорону праці, безпеку життєдіяльності на підприємстві та охорону навколишнього середовища.


ДОПОВІДЬ

Шановний Голова та члени державної екзаменаційної комісії!

В сучасних умовах прийняття раціональних управлінських рішень необхідно володіти достовірними знаннями про об’єкт управління. Важливим, суперечливим та завжди актуальним елементом у системі бухгалтерського обліку є облік основних засобів.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є облік основних засобів Відкритого акціонерного товариства Енергетичної компанії „Миколаївобленерго”. Метою дипломної роботи є дослідження теоретичного та практичного досвіду бухгалтерського обліку, аудиту основних засобів та розробка шляхів їх вдосконалення.

Компанія характеризується нестабільним фінансовим станом, залежністю від зовнішніх джерел фінансування, низькою платоспроможністю, великим обсягом збитків, про що свідчать показники її діяльності. Проте у 2006 році у порівнянні з 2005 роком вдалося зменшити розмір збитків на 68 564 тисяч гривень при збільшенні доходу від реалізації всього на 15 955 тисяч гривень та зменшенні собівартості продукції аж на 28 384 тисяч гривень. Значення коефіцієнту зносу основних засобів свідчить про суттєву зношеність обладнання підприємства та тенденцію до її зростання, а коефіцієнти оновлення і вибуття вказують на незначну динаміку основних засобів та тенденцію до її зниження, що сприяє збільшенню зношення основних засобів підприємства.

ВАТ ЕК „Миколаївобленерго” знаходиться на загальній системі оподаткування, використовує журнальну систему бухгалтерського обліку, реалізовану в автоматизованому середовищі „1С:Підприємство 7.7”, в якому не використовуються типові форми регістрів бухгалтерського обліку, окрім Головної книги, але повністю відтворені типові форми первинного обліку для обліку основних засобів.

Практика застосування типових форм первинного обліку у ВАТ ЕК „Миколаївобленерго” показала недосконалість та незручність деяких з них:

–  Типова форма ОЗ-1 „Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” не вимагає вказування наявності дорогоцінних металів;

–   Типова форма ОЗ-2 „Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів” не передбачає детальної розшифровки змін в характеристиці об’єкта внаслідок модернізації, реконструкції, добудови;

–   Типова форма ОЗ-6 „Інвентарна картка обліку основних засобів” завдяки своєму мініатюрному розміру та об’єму даних, передбачених для заповнення в ній, робить форму взагалі непридатною для використання;

Облікова політика ВАТ ЕК „Миколаївобленерго” відповідає вимогам П(С)БО 7 „Основні засоби”. Дослідження організації первинного та зведеного обліку основних засобів у ВАТ ЕК „Миколаївобленерго” дозволяє зробити висновок, що на підприємстві бухгалтерський облік основних засобів організований згідно вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”. Первинний облік основних засобів описаний в обліковій політиці підприємства та виконує норми Наказу Міністерства статистики України „Про затвердження типових форм первинного обліку” в плані застосування типових форм первинних документів.

Однак на підприємстві в багатьох документах форм ОЗ-1 та ОЗ-2 проігноровано заповнення реквізитів технічних характеристик; надання документів про зарахування на баланс або списання в централізовану бухгалтерію компанії відбувається в середньому з одно-двомісячною затримкою; відсутність інвентарних карток та технічних паспортів на деякі об’єкти основних засобів; не накопичуються бухгалтерією відомості розрахунку амортизації; не заноситься до інвентарної картки основного засобу кількість і вартість ремонтів.

Дослідження синтетичного та аналітичного обліку ВАТ ЕК „Миколаївобленерго” показують, що він організований згідно Плану рахунків та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, як у плані класифікації основних засобів так і в плані кореспонденції рахунків у відображенні господарських операцій. Проте аналіз відповідності бухгалтерських проводок по господарським операціям і первинним документам, що їх відображають, свідчить про нечітке виконання норм бухгалтерського обліку основних засобів в плані відображення безоплатного надходження основних засобів.

Неможливість визнання державного підприємства-монополіста банкротом, можливо, спричиняє недбале відношення і до становлення та забезпечення управлінського обліку на підприємстві. Управлінський облік (система внутрішнього контролю) основних засобів у ВАТ ЕК „Миколаївобленерго” є недосконалим, має багато недоліків і знаходиться на початковій стадії розвитку. З перелічених вище причин за результатами аудиторської перевірки бухгалтерського обліку основних засобів було складено умовно-позитивний аудиторський висновок по аудиту основних засобів ВАТ ЕК „Миколаївобленерго”.

Шляхи вдосконалення обліку та аудиту основних засобів можна згрупувати по таких напрямках: перегляд облікової політики щодо основних засобів; розширення групи обліку основних засобів; посилення системи внутрішнього контролю; автоматизація виборок облікової інформації, необхідних для управлінського обліку.

Під переглядом облікової політики розуміється відмова від використання вартісного критерію у 2500 грн. для розмежування необоротних активів на основні засоби (рахунок 10, прямолінійний, кумулятивний методи нарахування амортизації) та малоцінні необоротні матеріальні активи (рахунок 112, метод нарахування амортизації – 100% при введенні в експлуатацію). Як напрямок запобігання завищенню витрат, пов’язаних з нарахуванням амортизації, запропонувати зміну критерію розподілення необоротних активів на класифікаційний, згідно до якого буде визначений розподіл за видами необоротних активів. Іншим шляхом вирішення питання про завищення витрат з амортизації може бути зміна методу нарахування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи, завдяки якому їх вартість також буде розподілятись поступово.

Розширення групи обліку основних засобів необхідне для досягнення ретельної вивірки операцій, проведеної самим бухгалтером за місяць, що дозволить контролювати сальдо рахунків, на яких відображено результати операцій з основними засобами, своєчасно запобігати помилкам та зменшити власний ризик. Найбільше недоліків в бухгалтерському обліку основних засобів та результатах аудиту створює незадовільна система внутрішнього контролю. Завдяки її становленню можна досягти зменшення ризику системи контролю, забезпечити якісніший контроль за наявністю основних засобів, забезпечити оперативність оформлення, погодження, надання та проведення документів по регістрах бухгалтерського обліку.

З метою вдосконалення організації обліку основних засобів, їх аналізу та аудиту доцільно повністю автоматизувати певні процеси розрахунку показників для аналізу та процесів перевірки руху основних засобів. Автоматизована система бухгалтерського обліку „1С:Підприємство 7.7”, що застосовується на ВАТ ЕК „Миколаївобленерго”, дозволяє досягти всіх умов, що стосуються безперебійної, надійної, чіткої системи автоматизованого обліку і аудиту, наведених вище. Проте, можливості „1С:Підприємство 7.7” повністю не використані і не приведені до стану, що задовольняють умовам аудиту. Реалізація розроблених шляхів вдосконалення обліку та аудиту основних засобів на підприємстві дозволить посилити контроль та аналіз облікової інформації, підвищить швидкість її обробки.

Доповідь закінчено. Дякую за увагу.