Шляхи вдосконалення обліку та аудиту виробничих запасів на ТОВ «Антарес – буд»

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 4

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ

ЗАПАСІВ НА ТОВ «АНТАРЕС – БУД»

4.1. Вдосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів ТОВ «Антарес – Буд»

Дослідження організації обліку на ТОВ «Антарес – Буд» виявили істотні недоліки бухгалтерського обліку виробничих запасів, виправлення яких приведе до підвищення аналітичності та якості роботи бухгалтера, а саме: в Наказі про облікову політику відсутні термін проведення інвентаризації виробничих запасів, Графік надходження до бухгалтерії підприємства первинних та зведених документів, з вказанням строків подання документів; не здійснюється контроль за обліком руху запасів, первинні документи на видачу запасів у виробництво оформлюються без обліку встановлених лімітів; використання неефективних для підприємства методів оцінки запасів; не вказано в первіснім обліку виробничих запасів ТЗВ; окремі бухгалтерські проводки не відповідають вимогам П(С)БО 9 та Інструкції №291; ведення бухгалтерського обліку ручним способом.

Діючий на підприємстві Наказ про облікову політику потрібно переглянути керівництву ТОВ «Антарес – Буд» та внести в нього корективи: додати до нього термін проведення інвентаризації запасів, наприклад, щорічним терміном проведення інвентаризації визначити - 01.12., що підтвердить залишки на кінець року, які знаходяться на складах та у підзвіті матеріально відповідальних осіб, у відповідності до Інструкції про інвентаризацію основних засобів нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків (із змінами та доповненнями) [12] та сприятиме відображенню достовірних даних бухгалтерського обліку у фінансовій звітності підприємства.

Доцільно використовувати „Графік надходження до бухгалтерії підприємства первинних та зведених документів з обліку матеріалів", з вказанням строків здачі документів у бухгалтерію підприємства, в якому призначити відповідальних за кожну конкретну ділянку роботи з правом підпису документів тому що на підприємстві існує проблема дотримання термінів здачі первинних документів у бухгалтерію для організації правильного обліку. (Додаток Е).

Для забезпечення контролю за обліком оприбуткованих запасів доцільно ввести до перечня зведених документів підприємства "Журнал обліку вантажів, що надійшли" (Ф.№ М-1), який призначено для реєстрації документів, що підтверджують прибуття запасів на підприємство, введення даного вдосконалення значно спростить контроль за обліком виробничих запасів. На ТОВ «Антарес – Буд» обліковується велика кількість будівельних матеріалів, які у свою чергу розташовані на кількох складах підприємства, тому інколи виходить плутанина із визначенням розташування матеріалів, особливо, коли працівники не оформлюють вчасно первинні документи.

Доцільно використовувати на підприємстві лімітно - забірну карту (Ф. № М-8), яка виписується у двох екземплярах: один екземпляр до початку місяця передається цеху - споживачу запасів, другий - на склад. Видача запасів у виробництво на товаристві здійснюється на підставі накладної - вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (Ф. № М-11), без обліку встановлених на них лімітів. В документі вказується ліміт відпуску матеріалу за місяць. Відпуск матеріалів зі складу у виробництво повинен здійснюється завідуючим складом при пред'явленні представником цеху свого екземпляра лімітно - забірної карти, він помічає в обох екземплярах документа дату та кількість фактично відпущених запасів, потім виводить залишок ліміту за кожним номенклатурним номером матеріалів. Даний документ допоможе контролювати    кількість   матеріалів,   що   використовуються   при виконанні ремонтно-будівельних робіт, дозволить усилити контрольно - аналітичні функції обліку за перевитратою запасів.

На підприємстві ведеться облік первісної оцінки запасів тільки в цінах придбання, без урахування транспортно-заготівельних витрат. Згідно з діючими нормативними документами для цілей обліку первісну вартість запасів товарно - матеріальних цінностей визначають як суму витрат, які прямо чи побічно мали місце у зв'язку з придбанням відповідних активів і довезенням їх до місця призначення. Тому для правильності обліку матеріалів потрібно включати транспортно - заготівельні витрати до складу первісної вартості ТМЦ. Витрати на придбання запасів, товарів, що входять у прибутковий документ постачальника, що стосуються тільки одного виду матеріалів, можна прямим методом включати в їхню первісну вартість. Інші види витрат (заробітна платня з нарахуванням робітників, вантажника, амортизація машин, паливо та інші) на придбання, доставку ТМЦ неможливо прямим методом віднести на дебет рахунків з обліку виробничих запасів, тому їх доцільно враховувати на окремому аналітичному рахунку 210 „Витрати на придбання запасів", що вводиться до складу субрахунків по рахунку 20 „Виробничі запаси" на підприємстві. Таким чином, всі понесені витрати, пов'язані із придбанням запасів у процесі господарської діяльності, протягом місяця можна обліковувати на субрахунку 210, а в кінці місяця витрати повинні включатися згідно спеціального розрахунку в собівартість реалізованих цінностей, а також по іншим напрямкам використання виробничих запасів, включаючи їх реалізацію.

Сума транспортно - заготівельних витрат, що відноситься до запасів, які вибули, визначається як добуток середнього відсотку ТЗВ на суму запасів, які вибули. Розподіл ТЗВ повинен виконуватись за формулою, яка зазначена в таблиці 4.1. На підставі розрахунку на списання та розподілу ТЗВ за звітний місяць повинна бути проведена кантировка (сума перевитрати списується додатковим записом, сума економії - від'ємним) на рахунках дебету 23  „Виробництво" відповідні субрахунки та аналітичні рахунки, інші рахунки (91, 92, 93) і кредит 20 „Виробничі запаси" та 210 „Витрати на придбання запасів".

Таблиця 4.1

Розподіл транспортно-заготівельних витрат ТОВ «Антарес – Буд»

Зміст

Вартість запасів, тис. грн.

ТЗВ, тис. грн.

Залишок на початок місяця

180

30

Надійшло за місяць

350

55

Вибуло за місяць

450

72,17

Залишок на кінець місяця

80

12,83

Сума транспортно-заготівельних витрат, що за розподілом припадає на запаси, які вибули у звітному місяці, становить:

72,17

Переваги запропонованого ведення первісної вартості виробничих запасів:

Похожие материалы

Информация о работе