Облік та аудит виробничих запасів та шляхи їх удосконалення (на прикладі підприємства ВАТ „Автопродсервіс”) (Рецензія на дипломну роботу)

Страницы работы

Содержание работы

Рецензія

на дипломну роботу

студентки  групи 5421 інженерно-економічного факультету

Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова

Добровольської Лідії Володимирівни

на тему: “Облік та аудит виробничих запасів та шляхи їх удосконалення

(на прикладі підприємства ВАТ „Автопродсервіс”)”

Дипломна робота Добровольської Лідії Володимирівни виконана у відповідності із завданням кафедри 7.050106 „Обліку та аудиту” Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова і у цілому по структурі, змісту та оформленню відповідає встановленим вимогам.

Актуальність теми дипломної роботи визначається тим, що запаси займають особливе місце у складі майна, домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, а достовірність та своєчасність інформації про виробничі запаси відіграє значну роль при визначенні результатів господарської діяльності підприємства і при складанні інформації про його фінансовий стан. Об’єктом дослідження дипломної роботи стало підприємство ВАТ „Автопродсервіс”.

Дипломна робота складається з вступу, переліку умовних скорочень, восьми розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі досліджується законодавчо-нормативна база та дискусійні питання обліку виробничих запасів, висвітлені в літературі. В другому розділі роботи розглянута виробничо-економічна характеристика підприємства, вивчені основи організації обліку виробничих запасів, а також практичне ведення обліку на досліджуваному підприємстві. В третьому розділі дипломної роботи увагу приділено вивченню організації аудиту виробничих запасів та відображенню результатів аудиторської перевірки. В результаті проведеного аудиту виявлено ряд порушень та недоліків в  організації обліку виробничих запасів та визначені щодо їх усунення. Четвертий розділ присвячено питанням шляхів удосконалення обліку і аудиту, автоматизації обліку виробничих запасів. У п’ятому розділі описана технологія оптимального маршруту виготовлення деталі корпусу судна - полки. У шостому розділі визначені основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, характерні для  бухгалтерії ВАТ “Автопродсервіс”, і запропоновані шляхи зменшення їх впливу. У сьомому розділі розглянуті основні екологічні проблеми Миколаївської області вплив діяльності ВАТ “Автопродсервіс” на екологію міста. У восьмому розділі визначені можливі економічні втрати від пожежі на ВАТ “Автопродсервіс”.

Позитивним в роботі є те, що автором внесені конкретні пропозиції щодо вдосконалення існуючої системи організації бухгалтерського обліку і аудиту виробничих запасів, які мають практичну цінність і можуть бути застосовані в діяльності ТОВ МП „Інвар”.

В цілому дипломна робота відповідає пред’явленим вимогам та  може бути представлена на  захист державній екзаменаційній комісії, а її автор – Добровольська Лідія Володимирівна – присвоєння  кваліфікації економіст-бухгалтер зі спеціальності „Облік і аудит” і заслуговує оцінки „Відмінно”.

         Головний аудитор,

        АФ „Плато-Аудит”                                                            О.А. Сібілєва   

Похожие материалы

Информация о работе