Звіт про проведення перевірки та аудиту діяльності підприємства

Страницы работы

Содержание работы

Основними видами діяльності товариства є:

1.  Високоефективна стійка робота автотранспорту по обслуговуванню підприємств харчування, установ та громадян;

2.  Технічне обслуговування, ремонт, фарбування, продаж автотранспорту, окремих вузлів і агрегатів до нього;

3.  Токарні, слюсарні, столярні, малярні, інші роботи по замовленнях підприємств і громадян;

4.  Експортно-імпортні перевезення продовольчих, промислових товарів і товарів народного споживання;

5.  Виконання будівельних та будівельно-ремонтних робіт;

6.  Закупівля та реалізація ПММ (після оформлення відповідного дозволу);

7.  Організація стоянок авотмобілів.

Середньооблікова чиселіність працюючих складає 126 чоловік, в тому числі штат бухгалтерії складає 7 чоловік.

За 2006 р. обсяг реалізованих послуг склав 5084,8 тис. грн, з яких 4854,6 тис. грн. від діяльності автотранспорту та 230,2 тис. грн. від аренди приміщень.

За даними фінансової звітності підприємства (додаток А, додаток Б) дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) за 2005 рік складає -5414,0 тис. грн., за 2006 р. – 5825,5 тис. грн., що показує збільшення доходу на 411,5 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції зросла на 266,9 тис. грн.: за 2005 р. вона склала 3981,3 тис. грн., а в 2006 р. – 4248,2 тис. грн. Це свідчить про нарощування обсягів робіт за рахунок придбання нових транспортних засобів, запасних частин до них, інших виробничих матеріалів.

При цьому збільшилися інші операційні доходи на 642,9 тис. грн: за 2005 р. вони склали 381,4 тис. грн., а в 2006 р. – 1024,36 тис. грн., та інші операційні витрати на 648,3 тис. грн: за 2005 р. вони склали 94,0 тис. грн., а в 2006 р. – 742,3 тис. грн. Ці зміни відбулися за рахунок того, що протягом 2006 р. було здійснено ремонт частини приміщень будівлі адміністрації, що потребувало додаткових витрат, з метою надання цих приміщень в операційну оренду, що дало додатковий дохід.

В 2006 р. підприємство мало інші витрати в розмірі 102,8 тис. грн. від списання необоротних активів (транспортних засобів), що значно вплинуло на прибуток, який знизився на 127,8 тис. грн.: за 2005 р. він склав 130,8 тис. грн., а в 2006 р. – 3,0 тис. грн.

Все вище зазначене свідчить про активну діяльність підприємства, яке збільшує обсяги робіт за рахунок оновлення парку транспортних засобів, закупівлі виробничих запасів, вкладає кошти в ремонт виробничих приміщень для здавання в оренду з метою отримання додаткового прибутку в поточному та наступних періодах.

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити склад, структуру майна та джерел його утворення, а також причини їх змін. Згідно даних балансу підприємства на кінець 2006 року вартість майна в розпорядженні підприємства складала – 7039,40 тис. грн., а на кінець 2005 року – 4371,00 грн., тобто за звітний 2006 рік майно підприємства збільшилося на 2668,40 тис. грн. за рахунок збільшення основних та оборотних засобів (табл. 2.1). У загальній вартості майна, яке перебуває в розпорядженні підприємства, основні засоби збільшилися на 2618,2 тис. грн.

Таблиця 2.1

Склад та структура активів ВАТ „Автопродсервіс”  за 2005-2006р.р.

Вид оборотних активів

2005 рік

2006 рік

Абсолютне відхилення

 („+" збільшення,

„-" зменшення), грн.

грн.

%

грн.

%

Основні засоби

3728,3

85,26

6346,5

90,14

+2618,20

Виробничі запаси

74,30

1,70

221,50

3,15

+147,20

Дебіторська     заборгованість

512,50

11,73

457,50

6,50

-55,00

Кошти (гроші)

32,10

0,73

2,30

0,03

-29,80

Інші оборотні активи

23,80

0,54

11,60

0,16

-12,20

Всього

4371,00

100,00

7039,40

100,00

+2668,40

Збільшення оборотних активів означає, що на підприємстві спостерігається тенденція прискорення оборотності всього майна підприємства, але на ВАТ „Автопродсервіс” це відбувається за рахунок збільшення лише виробничих запасів. Таке значне зменшення грошових коштів негативно впливає на ліквідність підприємства.

Коефіцієнт оборотності запасів дає можливість встановити швидкість обороту запасів для забезпечення виконання завдання з реалізації робіт  (послуг).

 (2.1.)

Собівартість реалізованих послуг підприємства за 2006 рік склала 4248,2 тис. грн., а середній розмір запасів – 147,9 тис. грн., тому коефіцієнт оборотності запасів за 2006 рік по формулі (2.1) складатиме 28,72. Таким чином кількість днів, необхідних на один оборот запасів - 13 днів, що позитивно впливає на фінансову стійкість підприємства.

Важливими даними для аналізу виробничих запасів є їх динаміка на підприємстві (табл.. 2.2):

Таблиця 2.2

Динаміка наявності виробничих запасів на ВАТ „Автопродсервіс”

за 2005- 2006 p.p.

Види виробничих запасів

Об'єм запасів, тис. грн.

Відхилення,

(„+" збільшення,

„-" зменшення)

2005 рік

2006 рік

Абсолютне, тис. грн

Відносне, %

Сировина та матеріали

11,2

17,5

+ 6,3

+56,25

Паливо

15,3

19,9

+ 4,6

+30,07

Запчастини

41,4

173,8

+ 132,4

+319,81

Інші матеріали

6,4

10,3

+ 3,9

+60,93

Всього

74,3

221,5

+ 147,2

+198,12

Динаміка наявності виробничих запасів (таблиці 2.2) показує, що на підприємстві ВАТ „Автопродсервіс” за 2006 р. спостерігається збільшився обіг виробничих запасів за рахунок запчастин.

Аналіз фінансового стану підприємства за 2005-2006 p.p. показав, що: на підприємстві зменшився чистий прибуток за рахунок вкладання грошових коштів в ремонт та оновлення основних засобів; збільшилась сума оборотних активів, що означає тенденцію прискорення оборотності всього майна підприємства; спостерігається тенденція до збільшення обігу виробничих запасів за рахунок запчастин для виконання ремонтних робіт; швидкість оборотності виробничих запасів за 2006 рік є достатньо високою, що забезпечує нормальні умови виробництва.

Аналіз фінансового стану ВАТ „Автопродсервіс” за 2005-2006 роки

Похожие материалы

Информация о работе