Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунково-касових операцій та шляхи їх вдосконалення на прикладі ТОВ ВКФ «Оптимум» (Відгук на дипломну роботу)

Страницы работы

Содержание работы

ПВНЗ  «Європейський університет» 

Миколаївська філія

Кафедраекономікиіпідприємництва

Спеціальність 7.050106 «Облік і аудит»

В І Д Г У К

на дипломну роботу студентки групи 206з

Кравчини Наталі Валеріївни

на тему

“ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ШЛЯХИ  ЇХ  ВДОСКОНАЛЕННЯ

НА ПРИКЛАДІ ТОВ ВКФ «ОПТИМУМ»

Дипломна робота (ДР) за змістом і обсягом повністю відповідає завданню кафедри економіки та підприємництва ЄУ (Миколаївська філія ПВНЗ “Європейський університет”) на підготовку дипломної роботи.

Дипломна робота  складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку використаної літератури, додатків.

          У Вступі дається характеристика дипломної роботи: наводяться актуальність теми, мета та завдання дослідження, предмет та об'єкт дослідження, методи, структура ДР та її обсяг.

Перший розділ називається “Теоретичні аспекти обліку, аналізу і аудиту розрахунково-касових операцій”. В цьому розділі розкрито сучасний стан теоретичного і законодавчого забезпечення обліку, аналізу і аудиту касових операцій, надано техніко-економічну характеристику ТОВ ВКФ «Оптимум».

Другий розділ має назву “Облік розрахунково-касових операцій на ТОВ «Оптимум». Він присвячений дослідженню стану  організації управлінського, фінансового та податкового обліку касових операцій, виявленню недоліків та розробленню шляхів вдосконалення обліку на підприємстві.

Третій розділ називається “Організація і методика економічного аналізу і аудиту розрахунково-касових операцій на ТОВ «Оптимум». В ньому розглянуто стан організації аналізу і аудиту розрахунково-касових операцій на підприємстві, наведено шляхи їх вдосконалення.

Четвертий розділ має назву “Організація і методика проведення обліку, аналізу і аудиту розрахунково-касових операцій із застосуванням комп’ютерних технологій”. В ньому розкрито технологію обробки облікової інформації з обліку касових операцій, надано характеристику вхідної і вихідної інформації.

У Висновках підводяться підсумки по виконаній роботі.

          Список використаної літератури налічує 37 джерел.

                До позитивних результатів роботи можна віднести те, що автором значну увагу приділено поліпшенню внутрішнього контролю касових операцій, розроблено шляхи вдосконалення обліку касових операцій та внутрішньогосподарського контролю за ними..

         До недоліків дипломної роботи можна віднести недостатню кількість ілюстративного матеріалу, забагато уваги приділено теоретичним даним..

Робота надрукована і оформлена згідно з правилами і рекомендаціями до оформлення ДР українською мовою.

          Вважаю, що дипломна робота студентки Кравчини Наталі Валеріївни може бути представлена на захист перед Державною екзаменаційною комісією, а її автор гідний присвоєння кваліфікації “спеціаліст з обліку і аудиту” зі спеціальності 7. 050106 “Облік і аудит”.

Науковий керівник  дипломної роботи,                                  Сіренко Н.М.

к.е.н., доцент                                                                

Похожие материалы

Информация о работе