Шляхи вдосконалення обліку та аудиту виробничих запасів на ТОВ «Антарес – буд», страница 4

4.2. Вдосконалення аудиту виробничих запасів ТОВ «Антарес – Буд»

Ми пропонуємо вдосконалити проведення зовнішнього аудиту та усунути відсутність внутрішнього аудиту на підприємстві виходячи з існуючого стану аудиту виробничих запасів ТОВ «Антарес – Буд».

Нами розроблено робочі документи аудитора, використання яких забезпечить більш достовірну оцінку виробничих запасів підприємства для проведення зовнішнього аудиту: "Перевірка договорів про повну матеріальну відповідальність з підзвітними особами" (Додаток Б ), "Тест контролю інвентаризаційних описів" (Додаток В), "Вибіркова перевірка відпуску (списання) виробничих запасів" (Додаток Ж).

Пропонуємо зі складу бухгалтерії та планово - економічного відділу підприємства призначити дві особи в ревізійну комісію з метою проведення внутрішнього аудиту, яка має функціонувати як незалежна одиниця на підприємстві для вдосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів. Ревізійна комісія організовує перевірку та оцінку роботи окремих підрозділів, служб, об'єктів обліку тощо. Виконання частини функцій керівництва підприємства це робота внутрішнього аудиту за своєю суттю. За Міжнародними стандартами аудиту [18] служба внутрішнього аудиту відповідає перед керівництвом підприємства за ефективне функціонування та вдосконалення системи бухгалтерського обліку, достовірність фінансової та оперативної інформації, дотримання українського законодавства і виконання всіма підрозділами його внутрішньої політики.

Сприяти ефективному виконанню завдань і цілей, задля яких функціонує підприємство це мета внутрішнього аудиту. Виконувати ряд поставлених керівництвом економічного суб'єкта завдань має внутрішній аудит, а саме:

-  сприяти мінімізації втрат виробничих запасів, грошових коштів, основних засобів;

-  надавати керівництву інформацію про фінансово-господарську діяльність;

-  підтверджувати достовірність звітів окремих структурних підрозділів підприємства.

Внутрішні аудитори мають змогу проводити доскональну перевірку з напрямів і питань, які потребують значних витрат часу і коштів, або які є досить складними в бухгалтерському обліку. Так, господарські операції з руху товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, основних засобів,   розрахунків   по   податкам   та   розрахунків   з   державними   фондами соціального страхування, аналізу платоспроможності й фінансового стану підприємства та інші за окремі періоди року можуть і мають бути об'єктами перевірки службою внутрішнього аудиту. За такою схемою пропонуємо проводити внутрішній аудит (рис. 4.2).

Вести модель внутрішнього аудиту запасів, яка показує можливість розширення його функцій за рахунок окремих локальних напрямків діяльності також доцільно. За такою схемою можна побудувати модель внутрішнього аудиту будь-якого об'єкта фінансово - господарської діяльності підприємства, розширивши та доповнивши її принциповими елементами конкретної теми дослідження: основна мета - зберігання на всіх етапах руху, раціональне

Аудит запасів

 

Аудит системи постачання

 

Аудит системи обліку

 

Аудит системи зберігання

 
 


                                                                              

 


Рис. 4.2. Класифікація внутрішнього аудиту управління запасами

витрачання; основні завдання - мінімізація втрат запасів, забезпечення ефективної взаємодії з відповідними службами підприємства; ключові аспекти аудиту - аудит системи постачання,  системи обліку та системи зберігання; засоби аудиту - забезпечення повноти оприбуткування запасів, реєстрації наявних запасів та операцій руху, стандартні умови зберігання запасів та попередження їх втрат; заходи аудиту - перевірка дотримання вимог, які запобігають розкраданню запасів, попередження неекономічного витрачання та недбайливого зберігання, запобігання псуванню та випадковим втратам.

Ми бачимо, що даний розділ присвячений удосконаленню обліку та аудиту виробничих запасів на підприємстві ТОВ «Антарес – Буд». Для підвищення аналітичності та якості роботи бухгалтера пропонується:

1.  Переглянути діючий на підприємстві Наказ про облікову політику та внести в нього корективи: додати до нього термін проведення інвентаризації запасів, наприклад, щорічним терміном проведення інвентаризації визначити - 01.12., ввести до перечню зведених документів підприємства „Графік надходження до бухгалтерії підприємства первинних та зведених документів з обліку матеріалів", "Журнал обліку вантажів, що надійшли" (Ф.№ М-1), використовувати на підприємстві лімітно-забірну карту (Ф. № М-8); використовувати наступну кореспонденцію рахунків: при відображенні в бухгалтерському обліку послуг постачання виробничих запасів - Дт 210 Кт 631; включати транспортно-заготівельні витрати до складу первісної вартості ТМЦ та враховувати їх на окремому аналітичному рахунку 210 „Витрати на придбання запасів", що вводиться до складу субрахунків по рахунку 20 „Виробничі запаси" на підприємстві;

2.  Використовувати на підприємстві метод оцінки вибуття запасів ФІФО;

3.  Зі складу бухгалтерії та планово-економічного відділу підприємства призначити дві особи в ревізійну комісію з метою проведення внутрішнього аудиту;

4.  При списанні ТМЦ на операції, пов'язані зі збутом продукції - Дт 93 Кт 20;

5.  Ззакупити та ввести у дію програму "1С: Бухгалтерія. 7.7", для проведення зовнішнього аудиту застосовувати наступні документи: "Перевірка договорів про повну матеріальну відповідальність з підзвітними особами", "Тест контролю інвентаризаційних описів", "Вибіркова перевірка відпуску (списання) виробничих запасів".

Усі вище перелічені вдосконалення будуть надавати правильності ведення і організації бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів на підприємстві, тобто він буде вестись згідно з нормами і правилами, які затверджені законодавчо - нормативними документами, а це у свою чергу буде впливати на покращення фінансового стану ТОВ «Антарес – Буд».