Шляхи вдосконалення обліку та аудиту виробничих запасів на ТОВ «Антарес – буд», страница 2

1.  опрацювання щодо зменшення цих витрат: доступність і наочність обліку запасів і витрат, пов'язаних з їх придбанням, дадуть можливість менеджерам прогнозувати, планувати й аналізувати ці витрати для прийняття управлінських рішень щодо їх зменшення;

2.  спрощення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві: слід враховувати, що запаси обліковують на різних рахунках бухгалтерського обліку, тому для аналізу витрат підприємства бухгалтеру-аналітику чи іншому споживачу інформації важко розрізнити витрати придбання за видами для здійснення відповідного аналізу їх;

3.  підвищення оперативності опрацювання первинної та звітної документації, покращення контролю за рівнем цих витрат.

Для визначення оцінки залишку запасів товарно-матеріальних цінностей і вартості    вибуття    запасів    на    ТОВ    «Антарес – Буд»    використовується    метод середньозваженої собівартості, який не приділяє увагу постійному зростанню цін на запаси.

Таблиця 4.2

Розрахунок собівартості фарби методом ФІФО

Дата

Надходження

Видаток

Залишок

Кіль-

кість

  од.,

   літр

Собі-

варті-

сть од., грн.

Сума,

грн.

Кіль-

кість

од.,

літр

Собі-

варті­сть

од., грн.

Сума,

грн.

Кіль-

кість

од.,

літр

Собі-

варті-

сть од., грн.

Сума,

грн.

01.02

100

20

2000

07.02

100

22

2200

200

41

4200

08.02

120=

(100 + 20)

20

22

2440=

(2000 +440)

80

22

1760

13.02

200

25

55000

280=

(80+ 200)

22

25

6760=

(1760 +5000)

14.02

120=

(80+ 40)

22

25

2760=

(1760 +1000)

160

25

4000

20.02

59

22

11100

210=

(160+ 50)

   25         22

5100=

(4100 +1100)

25.02

 40

25

  1000

170=

(120 +50)

  25         22

4100=

(3000+ 1100)

Для покращення бухгалтерського обліку пропонуємо використовувати на підприємстві метод ФІФО ( табл. 4.2), заснований на правилі: "перша партія на надходження - перша партія на витрату". Позитивним для підприємства у використанні методу ФІФО в те, що запаси на кінець звітного періоду оцінюються за цінами останніх закупівель, а в собівартість реалізованої продукції включають матеріали за цінами перших закупівель. У період постійного зростання цін цей метод показує вищий рівень чистого прибутку. Це зумовлено тим, що підприємство збільшує ціни реалізації продукції в разі зростання поточних цін на матеріали, не враховуючи того, що матеріали могли бути придбані до моменту зростання цін.

На підприємстві ТОВ «Антарес – Буд» окремі бухгалтерські проводки не відповідають вимогам П(С)БО та Інструкції № 291: в первісну вартість запасів не включені транспортні витрати, витрати на збут відносяться у склад адміністративних витрат, що призводить до викривлення записів оборотів і кінцевих залишків за статтями бухгалтерського балансу. Тому для правильності ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємстві використовувати наступну кореспонденцію рахунків: при відображенні в бухгалтерському обліку послуг постачання виробничих запасів - Дт 210 Кт 631; при списанні ТМЦ на операції, пов'язані зі збутом продукції - Дт 93 Кт 20.

Докорінна реконструкція його технічної та інформаційної бази на основі автоматизованої системи обліку, контролю й аналізу з використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ) є Неодмінною умовою вдосконалення управління. Процес автоматизації бухгалтерського обліку має розвиватися за умови комплексного, системного та цілеспрямованого підходу з орієнтацією на потреби відповідної ланки управління підприємства. ТОВ «Антарес – Буд» є малим підприємством, тому доцільно використовувати програму "1С: Бухгалтерія. 7.7", яка дасть змогу здійснити синтетичний, а також нескладний аналітичний   облік.

Весь обліковий процес розбивається на кілька етапів при веденні бухгалтерського фінансового обліку в умовах автоматизованої системи обробки інформації:

- на першому етапі відбувається документальне оформлення на підприємстві господарських фактів. Під час введення первинних документів водночас формується бухгалтерське проведення. Бухгалтер має змогу формувати бухгалтерське проведення і вручну, проте це призводить до помилок, потребує значних затрат часу. Автоматизоване формування бухгалтерського проведення здійснюється на основі довідника типових господарських операцій;

- на другому етапі всі бухгалтерські проведення формуються в зведений бухгалтерський реєстр - книгу обліку господарських операцій, яка є узагальнюючим бухгалтерським реєстром і являє собою хронологічно впорядкований список проведень. В цьому документі реєструються всі бухгалтерські операції, що є основним джерелом для формування зведених бухгалтерських звітів. Така структура обліку дає змогу нагромаджувати в електронному каталозі інформацію для синтетичного і аналітичного обліку;

Рис. 4.1 Схема автоматизації форм обліку

- на третьому етапі формуються реєстри бухгалтерського обліку, внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність. На базі даних бухгалтерських проведень формуються реєстри синтетичного, аналітичного обліку та спеціальна звітність (оборотно - сальдовий баланс, оборотні відомості за рахунками, Головну книгу, шахову відомість, аналітичні відомості за рахунками, касова книга та інші);

- на четвертому етапі закривається обліковий період і формується архів облікових даних (рис. 4.1).

Таким чином автоматизація бухгалтерських проведень в автоматизованій системі обліку, контролю та аналізу дає змогу: забезпечити повну відповідність номенклатури об'єктів обліку необхідному рівню узагальнення інформації; автоматизувати процес відображення господарських операцій на машинних носіях; підвищити оперативність обліку; зменшити трудомісткість алгоритму складання балансу та звітності; автоматизувати процес розрахунків показників; спрощувати схему документообігу на підприємстві; безпомилково формувати бухгалтерські проведення; раціоналізувати працю бухгалтерів.