Облік та аудит виробничих запасів та шляхи їх удосконалення (на прикладі підприємства ВАТ „Автопродсервіс”) (Відзив на дипломну роботу)

Страницы работы

Содержание работы

відзив

на дипломну роботу

 студентки  групи 5421 інженерно-економічного факультету

Національного університету кораблебудування ім.. адм. Макарова

Добровольської Лідії Володимирівни

на тему: “Облік та аудит виробничих запасів та шляхи їх удосконалення

(на прикладі підприємства ВАТ „Автопродсервіс”)”

В сучасних умовах значна увага приділяється правильності організації обліку та аудиту виробничих запасів на підприємстві, оскільки це впливає як на збереження самих запасів, так і на визначення результатів господарської діяльності підприємства та висвітлення інформації про його фінансовий стан, що визначило актуальність теми. Об’єктом дослідження дипломної роботи стало підприємство ВАТ „Автопродсервіс”.

Дипломна робота складається з вступу, переліку умовних скорочень, восьми розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. В першому розділі роботи розглядаються законодавчо – нормативні та теоретичні аспекти обліку та аудиту виробничих запасів, виявляються протиріччя та недоліки у діючому законодавстві. В другому розділі проаналізована виробничо–економічна характеристика ВАТ „Автопродсервіс” за 2006 рік, розглянуто ведення первинного, синтетичного та аналітичного обліку виробничих запасів. Третій розділ присвячено аудиту обліку виробничих запасів на підприємстві ВАТ „Автопродсервіс”, розроблений план і програма проведення аудиторської перевірки, описані етапи її проведення, виявлені недоліки та за результатами перевірки складено аудиторський висновок. В четвертому розділі запропоновані напрямки вдосконалення обліку та аудиту виробничих запасів. У п’ятому розділі розглядається технологія виготовлення деталі корпусу судна. У шостому розділі проаналізовані небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що негативно впливають на працівників бухгалтерії ВАТ “Автопродсервіс” і запропоновані шляхи зменшення їх впливу. У сьомому розділі визначено вплив діяльності ВАТ “Автопродсервіс” на навколишнє середовище. У восьмому розділі розраховані можливі втрати при пожежі на ВАТ “Автопродсервіс”.

При виконанні дипломної роботи Добровольська Л.В. показала глибокі знання по дисциплінам професійної підготовки, уміння самостійно узагальнювати та систематизувати фактичний матеріал, літературні джерела та використовувати одержані навики на практиці. Поставлена мета в дипломній роботі досягнута.

Дипломна робота відповідає  пред’явленим вимогам і може бути допущена до захисту перед  державною екзаменаційною комісією, а її автор – Добровольська Лідія Володимирівна – заслуговує присвоєння  кваліфікації економіст-бухгалтер зі спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”.

         Науковий керівник,

              к.е.н., доцент                                                                Т.А. Бурова

Похожие материалы

Информация о работе