Облік та аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками та шляхи їх удосконалення (Рецензія на дипломну роботу)

Страницы работы

Содержание работы

Рецензія

на дипломну роботу студентки економічного факультету

Миколаївського навчально-наукового інституту

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Расковалової Тетяни Іванівни

на тему: “Облік та аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками та шляхи їх удосконалення”

Дипломна робота Расковалової Тетяни Іванівни виконана у відповідності із завданням кафедри  „Обліку та фінансів” Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова і у цілому по структурі, змісту та оформленню відповідає встановленим вимогам.

Тема дипломної роботи актуальна, оскільки процес розвитку і становлення ринкових відносин в Україні вимагає раціональної організації бухгалтерського обліку і складання звітності у відповідності з реаліями ринкової економіки і міжнародних стандартів фінансової звітності. В сучасних умовах для прийняття раціональних управлінських рішень необхідно володіти достовірними знаннями про об’єкт керування. Важливим елементом у системі бухгалтерського обліку є облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів та висновків. В першому розділі дипломниця присвятила увагу дослідженню економічного змісту операцій по розрахункам з постачальниками та підрядниками та їх нормативно-законодавчому регулюванню.

В другому розділі роботи описана організаційно-економічна характеристика підприємства, вивчені основи організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, а також практичне ведення обліку на досліджуємо му підприємстві та обґрунтовані рекомендації по усуненню виявлених недоліків.

Третій розділ дипломної роботи присвячений вивченню організації аудиту, відображенню результатів аудиторської перевірки розрахунків з постачальниками та підрядниками на досліджуємому підприємстві. Проведений аудит дозволив автору виявити ряд порушень в організації щодо їх усунення.

Питання шляхів удосконалення обліку і аудиту, автоматизації розрахунків з постачальниками та підрядниками відображені в четвертому розділі.

Заслуговує практичний інтерес розробки автора по удосконаленню схеми документообігу на підприємстві, методики відстеження валових витрат, однак доцільно провести поглиблений економічний аналіз кредиторської заборгованості за ряд лет.

В цілому дипломна робота відповідає пред’явленим вимогам та  може бути представлена на  захист державній екзаменаційній комісії, а її автор – Расковалова Тетяна Іванівна – присвоєння  кваліфікації економіст-бухгалтер зі спеціальності „Облік і аудит” і заслуговує оцінки „Відмінно”.

         Головний аудитор,

        АФ „Плато-Аудит”                                                            О.А. Сібілєва   

Похожие материалы

Информация о работе