Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на ТОВ «Антарес – буд»

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

НА ТОВ «АНТАРЕС – Буд»

         2.1. Загально – економічна характеристика ТОВ «Антарес – Буд»

Об'єктом дослідження є ТОВ «Антарес – Буд» , яке створене в 1998 році, має колективну форму власності та діє на підставі Статуту, установчого договору, у відповідності до інших діючих законодавчих та нормативних актів. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, володіє майном з правом власності, має самостійний баланс, поточний рахунок в банківських установах, товарний знак, штампи та печатку з своїм повним найменуванням. Підприємство знаходиться за адресою: м. Миколаїв, Гражданська, 15а. Основні види діяльності товариства включають: загальне будівництво будівель та споруд; поточний та капітальний ремонт будівель та споруд; їх реконструкція та відновлення; інші роботи з завершення будівництва.

За даними фінансової звітності підприємства дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) за 2004 рік складає -1271,9 тис. грн., за 2005 р. - 160,9 тис. грн., що показує зменшення доходу на 1111,0 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2004 рік складає 1059,8 тис. грн., за 2005 р. - 134,1 тис. грн. - зменшення чистого доходу на 925,7 тис. грн. У 2004 році товариство виконувало ремонтні роботи, строк виконання яких не перевищував одного календарного року, та отримання прибутку підприємством відбувалося у тому ж 2004 році. У 2005 році товариство почало будівельно-монтажні роботи по будівництву житла, строк виконання якого складає два роки, тому прибуток від виконання будівництва підприємство отримує   у   2006   році,    що   пояснює   зменшення   прибутку   підприємства.

Собівартість реалізованих будівельних робіт за 2004 рік склала - 945,2 тис. грн., за 2005 рік - 160,9 тис. грн., що показує зменшення собівартості у 2005 році на 784,3 тис. грн. за рахунок збільшенням витрат на незавершене будівництво.

Усі наведені економічні показники вказують на те, що підприємство ТОВ «Антарес – Буд» у 2005 році збільшує об'єми будівельно-монтажних робіт, вкладає гроші у закупівлю обладнання, виробничих запасів, щоб у 2006 році надати основу для будівництва наступних будівель з отриманням більшого прибутку за рахунок вже закупленого обладнання.

Таблиця 2.1

Склад та структура активів ТОВ «Антарес – Буд»  за 2004-2005р.р.

Вид оборотних активів

2004 рік

2005 рік

Абсолютне відхилення

(„+" збільшення,

„-" зменшення),

грн.

грн.

%

грн.

%

Основні засоби

1460,70

75,39

4358,20

64,58

+ 2897,50

Виробничі запаси

124,70

6,43

356,40

5,28

+ 231,70

Готова продукція

8,10

0,42

8,10

0,12

-

Дебіторська     заборгованість

320,40

16,54

1192,10

17,67

+ 871,70

Кошти (гроші)

23,70

1,22

833,40

12,35

+ 809,70

Всього

1937,60

100,0

6748,20

100,0

+ 4810,60

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити склад, структуру майна та джерел його утворення, а також причини їх змін. Згідно даних балансу підприємства на кінець 2005 року вартість майна в розпорядженні підприємства складала - 6748,2 тис. грн., а на кінець 2004 року - 1937,6 грн., тобто за звітний 2005 рік майно підприємства збільшилося на 4810,6 тис. грн. за рахунок збільшення основних та оборотних засобів (табл. 2.1). У загальній вартості майна, яке перебуває в розпорядженні підприємства, основні засоби збільшилися на 2897,5 тис. грн.

Аналіз даних показників показує збільшення оборотних активів - на 1913,1 тис. грн., у тому числі виробничих запасів - на 231,7 тис. грн., частки дебіторської заборгованості - на 871,7 тис. грн. та коштів (грошей) - на 809,7 тис. грн., що позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. Збільшення оборотних активів означає, що на підприємстві спостерігається тенденція прискорення оборотності всього майна підприємства.

Коефіцієнт оборотності запасів дає можливість встановити швидкість обороту запасів для забезпечення виконання завдання з продажу (реалізації) готової продукції (робіт, послуг).

 (2.1.)

Собівартість реалізованої продукції послуг підприємства за 2005 рік склала 160,90 тис. грн., а середній розмір запасів - 240,55 тис. грн., тому коефіцієнт оборотності запасів за 2005 рік по формулі (2.1) складатиме 0,66. Таким чином кількість днів, необхідних на один оборот запасів - 553 днів або один рік та шість місяців, що підтверджує фінансова звітність. Важливими даними для аналізу виробничих запасів є їх динаміка на підприємстві:

Таблиця 2.2

Динаміка наявності виробничих запасів на ТОВ «Антарес - Буд»

за 2004 - 2005 p.p.

Види виробничих запасів

Об'єм запасів, тис. грн.

Відхилення,

(„+" збільшення,

„-" зменшення)

2004 рік

2005 рік

Абсолютне, тис. грн

Відносне, %

продовження таблиці 2.2

Сировина та матеріали

86,77

308,10

+ 221,33

+255,08

Паливо

27,20

31,10

+ 3,90

+14,34

Запчастини

8,10

13,40

+ 5,30

+65,43

Інші матеріали

2,63

3,80

+ 1,17

+44,49

Всього

124,70

356,40

+ 231,70

+185,80

Динаміка наявності виробничих запасів (таблиці 2.2) показує, що на підприємстві ТОВ «Антарес - Буд» спостерігається тенденція до збільшення обігу виробничих запасів, за рахунок сировини та матеріалу.

В процесі аналізу досліджена забезпеченість потреби у постачанні виробничих запасів договорами на їх поставку та фактичне використання. По даним (таблиці 2.3) видно, що план потреби у матеріалах виконується не повністю: на 98,3 % підприємство забезпечено піском для виконання ремонтно-будівельних робіт, а на 2,6 % від загального об'єму потрібної цегли не надійшло від постачальників.

Таблиця 2.3

Забезпечення потреби основних виробничих запасів на

підприємстві за 2005 рік

Види матеріалів

Повна потре­ба, т

Джерела покриття потреби, т

Заключено договорів

з

постачаль никами, т

Забезпече

ння

потреби

договора

ми, %

Поступи-

ло від

постача-

льників,

т

Вико­нання догові-рів, %

Внут­рішні

Зов-нішні

Цемент

5300,00

-

5300,00

5300,00

100,00

5300,00

100,00

Пісок

4700,00

50,00

4650,00

4620,00

98,30

4620,00

100,00

Цегла

7800,00

750,00

7050,00

7800,00

100,00

7600,00

97,44

Похожие материалы

Информация о работе