Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на ТОВ «Антарес – буд», страница 3

На підприємстві основним первинним документом на відпуск матеріалів у виробництво є накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (Ф. № М-11). Даний документ виписується у двох примірниках: один примірник накладної з розпискою завідуючого складом та прораба про видачу матеріалів повертається у склад. На його підставі відповідальна особа записує в картках складського обліку відомості о проведених операціях. А другий примірник видається прорабу, який отримує матеріал, при цьому точно вимірюється кількість за вагою та об'ємом матеріалів, наведених у цих документах. На складі облік виробничих запасів ведеться у картках складського обліку (Ф. № М-12) за найменуванням та сортами (за номенклатурними номерами). Записи в картки вносять за кожним прибутковим та видатковим документом, з виведенням залишку після кожного запису.

У кінці місяця всі матеріально відповідальні особи складають матеріальний звіт (Ф. № М-19) з доданням первинних документів (прибуткові ордери, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та інші), в який вносять по переліку матеріали на початок місяця (кількість), обороти за місяць та залишки матеріалів на кінець місяця (незалежно від того, чи був рух матеріалів за звітний місяць).

До бухгалтерії потрапляють первинні документи на отримання товарно-матеріальних цінностей від постачальників, в яких крім кількісного вимірника ТМЦ додається грошовий (товарно-транспортні накладні, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, та інші), та накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, згідно яких матеріально відповідальні особи здають матеріали до складу чи передають іншим матеріально відповідальним особам та списують з свого підзвіту.

Наступним етапом руху виробничих запасів є списання: кожного 25-го числа звітного місяця на підставі виконаних ремонтно – будівельних робіт прораби заповнюють наряди по виконанню будівельних робіт кожної бригади. На підставі даних документів планово-економічний відділ складає Акти виконаних робіт (Ф.№ КБ-2), в яких вказується загальний перелік виконаних робіт по об'єкту та поточні витрати підприємства. Ці дані звіряються з плановими витратами, згідно розробленої смети при укладанні договору. Аналіз вищенаведених даних показує відповідність використання матеріалів на виробництво, дотримання строку виконання ремонтно-будівельних робіт та допомагає регулюванню процесу виробництва.

Зарахування запасів на баланс ТОВ «Антарес - Буд» виконується за первісною вартістю (п. 8. П(С)БО 9 „Запаси") у цінах придбання, але до первісної вартості не включають транспортно - заготівельні витрати. На товаристві застосовується метод оцінки вибуття запасів по ідентифікованій собівартості та середньозваженій вартості. Суть останнього методу полягає у тому, що списання однорідних запасів здійснюється за ціною, яка визначається розрахунково методом середньозваженої собівартості. Оцінка виконується по кожній одиниці запасів розподілом сумарної вартості лишку таких запасів на початок звітного місяця та вартості отриманих в звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного періоду та отриманих в поточному місяці запасів ( табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Розрахунок собівартості грунту методом середньозваженої собівартості

на ТОВ «Антарес - Буд» за 2005 рік

Дата

Надходження

Видаток

Залишок

Кіль­кість од., літр

Собі­варті­сть од., грн.

Сума, грн.

Кіль­кість од., літр

Собі­вартіс­ть од., грн.

Сума, грн.

Кіль­кість од., літр

Собі­вартіс­ть од., грн.

Сума, грн.

01.03

100,00

20,00

2000,00

06.03

100,00

22,00

2200,00

200,00

4200,00

07.03

120,00

21,00

2520,00

80,00

21,00

1680,00

10.03

200,00

25,00

5000,00

280,00

6680,00

продовження таблиці 2.4.

15.03

120,00

23,86

2863,20

160,00

23,86

3815,80

19.03

50,00

22,00

1100,00

210,00

4916,80

27.03

40,00

23,40

936,40

170,00

23,41

3980,40

Розрахунок середньозваженої собівартості грунту:

07.03:      20*100 + 22*100     = 21,00 грн.

                                       200

15.03:      21*80 + 25*200      = 23,86 грн.

                                      280

27.03:      23*160 + 22*50      = 23,41 грн.

                                      210

Але в податковому обліку, згідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР [11] до 01.01.2005 року застосовують   тільки   два   методи   оцінки   вибуття   запасів:   ідентифікованої собівартості та ФІФО, а з 01.01.2005р. – всі методи оцінки крім ЛІФО.