Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на ТОВ «Антарес – буд», страница 2

Аналіз фінансового стану підприємства за 2004-2005 p.p. показав, що: на підприємстві зменшився чистий прибуток за рахунок вкладання грошових коштів, отриманих у 2004 році у розширення об'єктів виробництва у 2005 році, з метою отримання чистого прибутку у 2006 році; збільшилась сума оборотних активів, що означає тенденцію прискорення оборотності всього майна підприємства; спостерігається тенденція до збільшення обігу виробничих запасів, за рахунок сировини та матеріалу для виконання ремонтно-будівельних робіт; швидкість оборотності виробничих запасів за 2005 рік зменшилась за рахунок початку будування житла; забезпеченість основними виробничими запасами на підприємстві виконується в неповному обсязі.

2.2. Організація первинного та зведеного обліку виробничих запасів та їх оцінка на підприємстві ТОВ «Антарес - Буд»

Необхідною умовою організації виробничих запасів є правильне групування (класифікація) запасів, раціональна організація первинного та зведеного обліку, наявність графіку документообігу обліку виробничих запасів.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи складаються під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. На будівельному підприємстві облік виробничих запасів є трудомістким у зв'язку з оформленням первинних документів, веденням обліку у кількісному та грошовому вимірі не тільки у бухгалтерії, але й за місцями зберігання запасів.

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємстві є:

- контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних цінностей та їх збереженням за місцями зберіганням і на всіх стадіях обробки;

-  відповідальність складських запасів нормативам;

- раціональна оцінка виробничих запасів;

- розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх залишків за місцями зберігання і статтями балансу.

Порядок документального оформлення руху матеріальних цінностей на підприємстві регламентується наказом Міністерства статистики України „Про підтвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів" від 21.06.96 р. № 193 [19].

Підставою для початку руху виробничих запасів є підписання підприємством договору на виконання ремонтно-будівельних робіт, до кожного договору планово-економічним відділом додається розрахунок договірної ціни та смета на виконання домовлених робіт. В цих документах наводяться розрахунки витрат, які понесе підприємство: матеріали, витрати на збереження матеріалів, транспортні та інші витрати. Згідно смети плановий відділ складає заявку на матеріали, що необхідні для виконання будівельних робіт та оформлює графік, який показує кількість цих матеріалів на певний час. Даний документ, затверджений директором підприємства, передається до відділу постачання, на цьому етапі виконується розподіл: коли і в якій послідовності підприємство буде забезпечуватися матеріалами. Згідно заявки експедитори замовляють матеріали та отримують від підприємства - постачальника рахунок на дані матеріали.

Для отримання матеріалів зі складу постачальника відповідальній особі підприємства видається доручення (ф. № М-2) на отримання матеріальних цінностей. Бланки доручень є документами суворої звітності, які реєструються у Журналі реєстрації доручень (ф. № М-3) та видаються відповідальній особі. Строк дії доручень встановлюється в залежності від можливого терміну вивозу від постачальника відповідних цінностей, але не більш десяти днів. Після кожного постачання виробничих запасів на підприємство, отриманих за дорученням, матеріально відповідальна особа не пізніше наступного дня надає до бухгалтерії документ про отримання цінностей та їх здачу на склад чи матеріально відповідальній особі. Невикористані доручення повертаються на підприємство не пізніше наступного дня після закінчення строку їх використання.

Відпуск матеріалів постачальником підприємству - отримувачу здійснюється на підставі накладної на відпуск матеріалів (ф. № М-20), яка виписується у трьох примірниках на підставі угоди, нарядів, дорученню та інших відповідних документів. Перший примірник накладної вручається підприємству отримувачу матеріалів як супроводжуючий документ, який є підставою для оприбуткування запасів, другий - залишається на складі підприємства -постачальника та є підставою для списання відпущених матеріалів, третій примірник накладної віддається на пропускному пункті для контролю за вивозом матеріалів за межі території підприємства. При використанні   транспорту для перевезення відпущених запасів використовується товарно-транспортна накладна (Ф. № 1-ТН).

На підприємстві придбані виробничі запаси своєчасно оприбутковуються на склад шляхом складання прибуткового ордеру (Ф. № М-4). При надходженні матеріалів до основного складу підприємства вони перевіряються на відповідність асортименту, кількості (за рахунком, вагою, об'ємом) та якості, що вказані у супроводжувальних документах (рахунок-фактура, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (Ф.№ М-11), товарно-транспортна накладна (Ф. № 1-ТН)). У випадку приймання запасів, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супроводжувальних документів постачальника або у випадку приймання запасів без супроводжувальних документів складається Акт на приймання матеріалів (Ф.№ М-7), де вказуються фактичні дані (найменування, кількість та вартість запасів).