Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на ТОВ «Антарес – буд», страница 5

Таблиця 2.5

Бухгалтерські проводки з обліку виробничих запасів на ТОВ «Антарес – Буд»       за окремі місяця за 2005 рік

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

Основні документи, що підтверджують

операцію

По дебету

1. Оприбутковані:                         А) залізобетонні блоки, придбані у постачальника

201

631

6000,00

Накладна

продовження таблиці 2.5.

ПДВ (податкова накладна є)

Б) відходи від будівельно-монтаж -них робіт

641

209

631

23

1000,00

121,00

Податк. накладна

Акт оцінки,

прибутк. ордер

В) дверні ручки, придбані підзвіт-ною особою

201

372

69,00

Звіт про використ. коштів, Ф – 440,

 додані документи

Г) лишки лінолеуму, виявленого при інвентаризації

201

71

36,00

Інвентаризац.описи.

Прибутковий ордер

Д) матеріали від ліквідації основ -них засобів

201, 209

74

324,00

Прибутк.ордер, акт на списан. і оцінку

2. Погашена заборгованість

учасників підприємства шляхом

внесків в уставний капітал

запчастин

207

46

455,00

Акт прийому

матеріалів

3. Надані транспортні послуги доставки виробничих запасів

20

631

550,00

Акт виконаних робіт

По кредиту

Списані:

А) фарба, використана на

ремонтно-будівельні роботи

23

201

87,00

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)

Б) обої на ремонт будівельного цеху

91

201

600,00

Акт на списання матеріалів

В) електролампи, використані у

офісі підприємства

92

201

15,00

Г) паливо на операції пов'язані зі збутом продукції (робіт, послуг)

93

203

455,00

Д) вартість реалізованих виробни-чих запасів

94

201,

207,

209

2106,00

Накладна

На підприємстві ТОВ «Антарес – Буд» використовується сальдовий (оперативно-бухгалтерський) метод обліку товарно-матеріальних цінностей. Даний метод обліку базується на використанні регістрів аналітичного обліку. Схема документообігу з обліку виробничих запасів на підприємстві ТОВ «Антарес – Буд» зображена на рис. 2.1:

Первинні документи

 
                                           

 


Рис. 2.1 Схема документообігу виробничих запасів на ТОВ «Антарес – Буд»

Щоденно працівником бухгалтерії перевіряється правильність записів надходження і витрачання матеріалів   на складі і підтверджується залишок   по картці складського обліку особистим підписом бухгалтера, а на 30-те число місяця залишок по кожному номенклатурному номеру переноситься до Матеріальних звітів (без виділення оборотів витрат і надходження матеріалів), на підставі яких виводяться підсумки по складам. На кінець місяця бухгалтер підприємства звіряє дані складського обліку (Матеріальні звіти) з даними бухгалтерського обліку (Відомість аналітичного обліку ТМЦ, що ведеться у розрізі матеріально відповідальних осіб, місць зберігання та витрат) та формує Сальдову відомість, на підставі якої заповнюється Журнал 5.1, побудований за кредитовою ознакою. Зведеним синтетичним обліком у ТОВ «Антарес – Буд»  є Головна книга, яка складається за місячними показниками журналів та відкривається на кожен рік. Вона призначена для щомісячного узагальнення даних поточного обліку, взаємної перевірки правильності записів по рахунках синтетичного обліку і складеного Балансу. Кредитові обороти журналів переносять у Головну книгу загальним підсумком, дебетові обороти - переносять із різних журналів, тобто ці документи взаємодоповнюють один одного і дають розгорнуту кореспонденцію по дебету та кредиту кожного окремого рахунка. У кінці місяця у Головній книзі виводять залишок (сальдо), на підставі даних Головної книги складається фінансова звітність. Облік руху виробничих запасів знаходиться під постійним контролем бухгалтерії підприємства, тому що динаміка їх руху забезпечує виконання договірних зобов'язань на ремонтно-будівельні роботи.

Розглянувши організаційно-економічну характеристику підприємства, організацію первинного, синтетичного та аналітичного обліку на ТОВ «Антарес – Буд» було виявлено ряд недоліків: на деяких документах не проставлені дати господарської операції, а лише місяць, не вказані номера накладних, відсутні підписи відповідальних осіб, не вказуються повністю прізвище, ім’я та по-батькові працівників, їх посади; зарахування запасів на баланс товариства виконується за первісною вартістю (п. 8. П(С)БО 9 „Запаси"), але до її складу не включають суму транспортно - заготівельних витрат; окрема кореспонденція рахунків на підприємстві ТОВ «Антарес – Буд» не відповідає вимогам П(С)БО та Інструкції № 291: в первісну вартість запасів не включені транспортні витрати, витрати на збут відносяться у склад адміністративних витрат; облік товариства ведеться ручним способом, комп'ютеризовано обробляються лише окремі ділянки обліку за допомогою прикладної програми Excel 2000.