Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на ТОВ «Антарес – буд», страница 4

Кожного року на підприємстві проводиться інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, на початок процедури виводяться залишки цінностей, матеріально відповідальні особи здають усі первинні документи у бухгалтерію, за якими виконуються відповідні господарські операції. Членами комісії у присутності матеріально відповідальної особи проводяться підрахунки та зважування матеріальних цінностей. Під час проведення інвентаризації ТМЦ складають Інвентаризаційний опис (Ф. № М-21). Дані інвентаризаційних описів про фактичну кількість цінностей переносять у акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей, де записують дані бухгалтерського обліку і знаходять відхилення (нестачу або надлишок) запасів. При зберіганні товарно - матеріальних цінностей у різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризацію проводять послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід у приміщення опечатують, і комісія переходить до наступного приміщення. Інвентаризаційні описи складають окремо на запаси, що перебувають у дорозі, не оплачені у строк покупцями відвантажені товари і цінності та ті, що знаходяться на складі інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, в переробці). У прибуткових документах на матеріали, що надійшли на об'єкт і прийняті під час його інвентаризації, матеріально відповідальною особою в присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови роблять позначку „після інвентаризації" з посиланням на дату опису, де записано ці цінності.

При вивченні первинних та зведених документів з обліку виробничих запасів ТОВ «Антарес - Буд» було виявлено ряд інших недоліків. Відсутні деякі реквізити при заповненні первинних документів. Так на багатьох документах не вказуються повністю прізвище, ім'я та по-батькові працівників, їх посади. На деяких документах не проставлені дати господарської операції, а лише місяць, не вказані номера накладних, відсутні підписи відповідальних осіб на окремих документах.

2.3. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів на підприємстві ТОВ «Антарес - Буд»

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей та їх використання на будівельних підприємствах є суттєвою ділянкою бухгалтерського обліку, яка забезпечує контроль за своєчасністю оприбуткування цінностей. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Господарські операції відображуються в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Дані аналітичних рахунків тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. На основі даних бухгалтерського обліку підприємство складає фінансову звітність, яку підписують керівник та головний бухгалтер підприємства.

Для обліку надходження та використання виробничих запасів на підприємстві використовується активний рахунок 20 „Виробничі запаси", призначений для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству матеріалів. По дебету рахунка відображається надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, по кредиту - списання на виробництво (будівництво житлових будинків, ремонтно-монтажні роботи), переробку, відпуск на сторону, уцінку та інше. На підприємстві відкриті субрахунки:

- 201 „Сировина та матеріали", де відображається наявність та рух сировини та будівельних матеріалів, які використовує підприємство при виконанні ремонтно-будівельних робіт.

- 203 „Паливо" - для обліку наявності та руху бензину, дизельного топлива, що придбано для технологічних потреб чи експлуатації транспортних засобів, які числяться за підприємством. Також на даному субрахунку обліковуються талони на нафтопродукти.

- 207 „Запасні частини" призначений для обліку придбаних запчастин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструментів, а також автомобільних шин у запасі та обороті, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів.

- 209 „Інші матеріали" - використовується для обліку відходів виробництва (обрубки, стружка, неприродні шматки матеріалів та інше), невиправний брак, матеріальні цінності, отримані від ліквідації основних засобів, які неможливо використати як матеріали, паливо чи запчастини на цьому підприємстві (металобрухт, утиль), поношені шини та інше.

Основні бухгалтерські проводки, які використовуються на підприємстві ТОВ «Антарес – Буд», надані в таблиці 2.5 в якій видно, що на підприємстві в первісну вартість запасів не включені транспортні заготівельні витрати, що не відповідає вимогам П(С)БО 9 „Запаси" [25], а витрати на збут відносяться у склад адміністративних витрат, що також суперечить Інструкції № 291 [28].

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться на складах за допомогою карток складського обліку, що розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатурного номера. Записи в картках виконуються на підставі первинних документів у день виконання операції.

Аналітичні рахунки розподіляють за групами виробничих запасів, місцями зберігання, матеріально відповідальними особами, за синтетичними рахунками бухгалтерського   обліку  та   субрахунками.   Дані   за   аналітичними   рахунками узагальнюються в оборотних відомостях. Рахунки аналітичного обліку використовують для контролю за зберіганням і рухом матеріальних цінностей, їх оцінки, порівняння з даними складського обліку, а також для підведення підсумків інвентаризації. Бухгалтерія підприємства ТОВ «Антарес – Буд» забезпечена комп'ютерами, в роботі бухгалтера частково використовують прикладну програму Excel 2000, яка призначена для створення табличних документів. Проте найчастіше облік товариства ведеться ручним способом, комп'ютеризовано обробляються лише окремі ділянки обліку.