Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 57


1

2

3

4

5

6

7

8

ДБН Д.1.1-1-2000

п 3.1.19

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва

67,344

14,111

  -   

4,799

86,254

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.20

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з

iнфляцiйними процесами

  291,189 

  61,013 

  -   

  -   

352,202   

Разом

5900,469

1194,757

  -   

510,070

7605,296

Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi

чинним законодавством i не врахованi складовими

вартостi будiвництва (крiм ПДВ)

  -   

  -   

  -   

216,408

216,408

у тому числi:

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.22

- Вiдрахування коштiв на фiнансування i матерiально-

технiчне забезпечення сiльських пожежних команд у

сiльських населених пунктах, де немає пiдроздiлiв

державної пожежної охорони

  -   

  -   

  -   

215,634

215,634

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.22

- Комунальний податок

  -   

  -   

  -   

0,774

0,774

Разом крiм ПДВ

5900,469

1194,757

  -   

726,478

7821,704

ДБН Д.1.1-1-2000

п.3.1.22

Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)

  -   

  -   

  -   

1564,341

1564,341

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

5900,469

1194,757

  -   

2290,819

9386,045

Зворотнi суми

  у тому числi:

  -   

  -   

  -   

  -   

13,787

ДБН Д.1.1-1-2000

п.2.8.18.1

- вiд тимчасових будiвель i споруд (15 %)

  -   

  -   

  -   

  -   

13,787

Директор (або головний інженер)

проектної організації

__________________________

.                            

Головний інженер проекту

__________________________ 

Начальник  відділу  

__________________________ 

Узгоджено: 

Замовник ________________________________________________________________________________________________________________