Оздоровчо-спортивний комплекс загальною площею 2708 кв.м в м.Суми, страница 32

                              - раціональне і безпечне розміщення будівельних машин , механізмів , підйомників , інших вантажно-розвантажувальних засобів .

                              - визначення меж постійних і тимчасових небезпечних зон , пов’язаних із застосуванням засобів механізації , і наявністю інших небезпечних і шкідливих чинників .

                              - проектування організаційних і технічних заходів , щодо боротьби з шумом і запиленістю на будівельному майданчику .

                              - розв’язання питань устаткування і розміщення додаткових засобів і обладнання при роботах в зимових умовах , а також для виконання спеціальних видів робіт , викликаних вимогами безпеки .

                              - проектування систем штучного освітлення будівельного майданчика , відведення поверхневих і стічних вод , протипожежного водопостачання .

               Сітьові графіки ведення робіт в ПВР основні проектні документи , що встановлюють технологічний зв'язок між окремими будівельними процесами і рухом робочих кадрів у часі для забезпечення створення закінченого об’єкту .

               При зведенні будівель і споруд забороняється виконувати роботи  , пов’язані із знаходженням людей в одній захватці на поверхах , над якими проводиться переміщення , установка і тимчасове закріплення елементів збірних конструкцій або обладнання .

               При зведенні будівель і споруд одночасне ведення монтажних і інших будівельних робіт на різних поверхах допускається при письмовому розпорядженні головного інженера після здійснення заходів , що забезпечують безпечне проведення робіт .

5.2.Основні інженерні рішення з охорони праці в будівельних генеральних планах

             Будівельні генеральні плани в ПВР розробляють у відповідності з основними нормативними документами :

               - ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва»

               - СН 276-74 «Інструкція по проектуванню побутових будівель і приміщень будівельно-монтажних організацій».

               На будгенплані потрібно вказувати небезпечні зони . Небезпечні зони поділяють на : монтажну , роботи крана і переміщення вантажів , доріг , роботи підйомника .

               - Небезпечні зони

               Небезпечною зоною є простір , в якому можливий вплив на працюючого небезпечного або шкідливого виробничого чинника визначають межі небезпечних зон , в межах яких не виключене виникнення небезпеки у зв’язку з падінням предметів і можливістю ураження електричним струмом . Ці зони залежать передусім від висоти об’єктів , що споруджуються .

               Постійні небезпечні зони (поблизу неізольованих струмопровідних частин ; від неогороджених перепадів по висоті на 1,3 м і більше ; в місцях переміщення машин і обладнання або їх частин і робочих органів ; в місцях над якими відбувається переміщення вантажів монтажними кранами ; в місцях де містяться шкідливі речовини в концентраціях вище граничнодопустимих ) , щоб уникнути доступу до них сторонніх осіб , повинні бути огороджені.

               Тимчасові або потенційно небезпечні зони (частина території поблизу будівлі , що будується ) облаштовують сигнальним огородженням , тобто засобами , що попереджають про небезпечні виробничі чинники .

               Визначення небезпечної зони при роботі гусеничного крана , встановленого біля котловану глибиною 2,9 м .Ґрунт – суглинок легкий піщаний .

               Рішення . За даними таблиці «Відстань по горизонталі від основи відкосу виїмки до найближчої опори машини» для заданих умов величина небезпечної зони От  дорівнює 3,25 м.

               Визначення небезпечної зони при роботі гусеничного крана можна проводити також із застосуванням коефіцієнта нормативної крутості відкосу . Величину цього коефіцієнта визначаємо згідно таблиці  «Нормативна крутість відкосу при Н≤ 5 м», яка дорівнює при глибині котловану 2,9 м і суглинистих ґрунтах В=0,5.

               Отже , виходячи із вище сказаного відстань від брівки відкосу до найближчої опори машини буде складати :