Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 15

Ті елементи довідника які мають тип "МВО" (матеріально-відповідальна особа), використовуються для обліку необоротних активів, а для обліку ТМЦ використовується тип "Склад". Ці значення привласнюються в полі "Тип" елемента довідника при створенні нового місця зберігання.

 При виборі типу "Склад" у діалозі форми буде присутній поле "Вид складу". При цьому треба обов'язково ввести, як мінімум, один елемент із видом "Склад (оптовий)" для оприбуткування ТМЦ, а якщо на підприємстві ведеться облік роздрібної торгівлі, то однаково спочатку товар повинен оприбуткуватися на оптовий склад (за замовчуванням), а потім переміщатися на роздрібний. На оптовому складі ТМЦ враховуються в облікових цінах без ПДВ.

Для обліку роздрібної торгівлі необхідно створити елемент із видом "Магазин (роздрібний)". Якщо по даному складі не буде вестися аналітичний облік руху товарів, то для такого елемента довідника потрібно встановити прапорець "Сумовий облік". У цьому випадку залишки й рух всіх товарів по роздрібній точці із сумовим обліком оформляються з одним загальним найменуванням "Товари в асортименті" (елемент довідника "Номенклатура" папки "Службові"), при цьому кількісний облік не ведеться, а ведеться тільки за сумою. У полі "Найменування" вводиться довільна назва місця зберігання.

Більша частина товарно-матеріальних цінностей, що використовується у господарській діяльності підприємства, надходять від постачальників, причому в більшості випадків постачальник попередньо виписує рахунок до оплати. У програмі "1C: Бухгалтерія 7.7 для України" існує електронний аналог цього документа – "Рахунок вхідний".

Цей документ не передбачає формування ні бухгалтерських проводок, ні друкованої форми, його призначення – реєстрація рахунків до оплати, що надходять від постачальників. Надалі введені "Рахунки вхідні" використовуються як документ-підстава для формування, наприклад, банківської виписки при оплаті за товар.

Рахунки створюються, зберігаються й редагуються в журналі "Рахунки вхідні".

Таблична частина "Рахунку вхідного" містить у собі наступні поля:

"ТМЦ" – найменування ТМЦ (або бланка суворої звітності) з довідників "Номенклатура", "Бланки суворої звітності" відповідно. Якщо рахунок був виписаний постачальником на матеріальні цінності, які згодом будуть враховуватися як основні засоби, нематеріальні активи або інші необоротні матеріальні активи (у полі "Що прибуткуємо" потрібно зазначити "ОЗ, НМА, інші необоротні матеріальні активи"), то з довідника "Інвестиції" вибирається об'єкт капітальних інвестицій. Якщо ж рахунок виписаний на матеріальні цінності, які згодом стануть іншими необоротними активами, то вибір здійснюється з довідника "Необоротні активи";

"Одиниця" – одиниця виміру даного ТМЦ. За замовчуванням тут проставляється базова одиниця виміру, тобто така, яка в довіднику "Одиниці виміру" зазначена з коефіцієнтом 1;

"Коефіцієнт" – коефіцієнт, визначальне відношення обраної одиниці виміру до базової. Заповнюється автоматично за даними довідника "Одиниці виміру";

"Кількість" – кількість ТМЦ відповідно до отриманого від постачальника рахунку;

"Ціна -" – ціна без ПДВ за базову одиницю ТМЦ;

"Сума -", "ПДВ", "Сума+" – відповідно сума в гривнях без ПДВ, сума власно податку на додану вартість, і сума із ПДВ.

У випадку, якщо рахунок виписаний в іноземній валюті (у поле "Валюта" зазначена валюта, відмінна від гривні), то в табличній частині буде присутній додатковий стовпчик "Сума валюти-" – сума в обраній валюті без ПДВ. У цьому випадку поле "Ціна-" повинно містити ціну без ПДВ в іноземній валюті.

Крім способу послідовного заповнення табличної частини, існує й інший. У товарних документах, до яких відноситься й "Рахунок вхідний", для заповнення табличної частини з довідника "Номенклатура" реалізований зручний допоміжний механізм "Підбор", що викликається натисканням кнопки з такою же назвою.

При натисканні на кнопку "Підбор" відкривається вікно "Підбор номенклатури". Натисканням мишею на тому або іншому найменуванні ТМЦ переносить його в табличну частину документа "Рахунок вхідний", при цьому програма запитує кількість ТМЦ, на яке постачальником виписаний рахунок. Закінчивши підбор ТМЦ для табличної частини документа, варто закрити вікно "Підбор номенклатури" кнопкою "Закрити". Після повернення у форму документа виявиться, що його таблична частина вже заповнена. При необхідності тут можна змінити ціну або кількість того або іншого ТМЦ.

Для оформлення доручення на одержання ТМЦ співробітником підприємства в типовій конфігурації "Бухгалтерський облік для України" передбачений документ "Доручення". Цей документ не формує проводок, однак дозволяє реєструвати оформлення доручень і вносити всі обов'язкові реквізити доручення (дані про співробітника, відомості про одержуваний вид ТМЦ і т.п.) у бланк суворої звітності.

Оформлені в програмі доручення зберігаються в журналі "Доручення", який можна відкрити командою Журнали → Інші → Доручення. Щоб створити нове доручення, можна використати команду Документи → Інші → Доручення або ж при відкритому журналі "Доручення" скористатися командою Дії → Новий (або клавішею Ins). Також можна вводити доручення на підставі вже зареєстрованого в програмі документа "Рахунок вхідний".

Щоб ввести доручення на підставі вже існуючого рахунку вхідного, необхідно відкрити журнал "Рахунки вхідні" (команда Журнали → Рахунки вхідні), виділити потрібний рахунок вхідний і віддати команду Дії → Введення на підставі. Перед користувачем відкриється перелік видів документів, які можна ввести на підставі вхідного рахунку постачальника.