Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 10

№ фор-ми

Назва

Мета використання

Хто підписує

Кількість екземплярів, що виписують

Періодичність надання

Примітка

ОЗ-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) ОЗ

для оформлення приймання на склад окремих об'єктів основних засобів, внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, ділянки) до іншого, передачі основних засобів в експлуатацію, для обліку введення їх в експлуатацію, для виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству, ліквідації

приймальна комісія, призначена розпорядженням (наказом) керівника (при оформленні приймання основних засобів); працівник відділу (цеху) (при оформленні внутрішнього переміщення)

в одному (при оформл приймання ОЗ);

у двох (при оформленні внутрішн переміщення або безопл передачі);

у трьох (при передачі ОЗ ін підпр-ву за плату)

за необхідністю

ОЗ-2

Акт приймання-здачі відремонт-их, реконстр-них і модерніз-них об'єктів

для оформлення приймання-здачі основних засобів з ремонту, реконструкції й модернізації

працівник цеху, уповноважений за приймання ОЗ, представник цеху, що здійснив ремонт, реконстр й модерніз, гол. бух., керівник підпр-ва

у двох екземплярах

за необхідністю

ОЗ-3

Акт на списання основних засобів

для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні

комісія, призначена керівником підприємства

у двох екземплярах

за необхідністю

ОЗ-4

Акт на списання автотранспортних засобів

для оформлення списання вантажного або легкового автомобіля, причепа або напівпричепа при їх ліквідації

комісія, призначена керівником автогосподарства (підприємства)

у двох екземплярах

за необхідністю

ОЗ-5

Акт про установку, пуск і демонтаж буд. машини

для оформлення передачі, установки й пуску будівельних машин і наступного їх демонтажу й передачі машинопрокатній базі

представник машинопрокатної бази і будівельної ділянки, що експлуатує будівельні машини та механізми

у двох екземплярах

за необхідністю

засто-сову-ється в буд орг-ях

ОЗ-6

Інвентарна картка обліку ОЗ

для обліку всіх видів ОЗ, а також для групового обліку однотипних об'єктів ОЗ

працівник цеху, уповноважений на ведення інвентарних карток

в одному ек-земплярі

постійно

КБ-2в

Акт прийманя виконних підрядн робіт

для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт і проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві

субпідрядник, генпідрядник, замовник

у двох екземплярах

щомісяця

КБ-3

Довідка про вартість виконанх підряднх робіт

для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт і проведення розрахунків за виконані підрядні роботи з будівництва

субпідрядник, генпідрядник, замовник

у двох екземплярах,

у трьох (на вимогу банку, що фінансує)

щомісяця

ВЫХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для отображения информации о существовании и движении ОС по подразделениям, МОЛ, группам и предпритию вцелом используют:

1)ведомость наличия ОС по подразделениям и МОЛ – для осуществления контроля за наличием ОС на местах эксплуатации и вцелом по предприятию

2)информация доказательств «Опись ОС по группам и видам», «Ведомость движения ОС» - для отображения по необходимости за опр-й период контроля по инвентарным объектам наличия ОС вцелом и по видам и группам

3)»Ведомость наличия драгметаллов и камней в ОС», «Ведомость движения ОС» - для оператив учета драг металлов и камней в ОС

4)»ведомость начислений и распределений амортизацион отчислением» - для контроля и аудита за правильностью формирования норм амортизацион отчислением, пробег авто

5)Справка об использовании и реконструкции ОС (ремонт) контроль за количеством проведенных ремонтови целесообразности проведения ремонтов

Основні форми вихідних документів з обліку основних засобів

№ фор-ми

Назва

Мета використання

Хто підписує

Кількість екземплярів, що виписують

Періодичність надання

Примітка

ОЗ-7

Опис інвентарних карток з обліку ОЗ

для реєстрації інвентарних карток обліку ОЗ

працівник цеху (відділу), уповноважений на ведення інвентарних карток, бухгалтер, відповідальний за цю ділянку роботи

в одному екземплярі

постійно

ОЗ-8

Картка обліку руху ОЗ

заповнюється на підставі даних інвентарних карток ОЗ і звіряється з даними синтетичного обліку ОЗ

працівник цеху (відділу), уповноважений за ведення інвентарних карток, бухгалтер, відповідальний за цю ділянку роботи

в одному екземплярі

постійно

ОЗ-9

Інвентарний список ОЗ

для пооб'єктного обліку ОЗ у місцях їх знаходження (експлуатації) за матеріально-відповідальними особами

працівник цеху (відділу), уповноважений за ведення інвентарних карток, бухгалтер, відповідальний за цю ділянку роботи

в одному екземплярі

постійно, не менше двох разів у рік

6.4. Облік основних засобів за допомогою програми "1С: Підприємство 7.7"

Всі дані про основні засоби в програмі "1С: Підприємство 7.7" містяться в довіднику "Необоротні активи" (Довідники → Необоротні активи), що є аналогом картотеки основних засобів на підприємстві. Довідник є дворівневим: дозволяє поділити основні засоби на групи.