Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 13

Тема 8 Автоматизация учета материальных ценностей

Характеристика АРМБ – предназначена для профессионального использования материальных ресурсов на пути снижения материалоемкости.

Функциональное назначение – автоматизация учета участков, их контроль, анализ и аудит, а также принятие управленческих решений.

Ведение АРМБ заключается в комплексной системе организации первичной и выходной информации, которая обеспечивает построение 3-х уровневого информационного обеспечения.

АРМБ 1-го уровня по учету ТМЦ обеспечивает выполнения задания по документированному оформлению информации ипервичной обработки данных, а также ввод по местам хранения материальных запасов, ТМЦ.

На основании данной информации формируется информационнная база-складская картотека, к-рая отображает движение и остатки ТМЦ, запасов.

Информация отображается в печатном виде в виде карточки. АРМБ 1-го уровня- это склад,цех, кладовая, АРМ кладовщика.

АРМБ 2-го уровня осущ-ет расчеты по формированию выходной информации, регламентированного, справочного АРМБ по соотв вопросам.

АРМБ 3-го уровня проведение анализа, аудита, планирование обеспечивает принятие управленческих решений по предпритию, складам.За АРМБ отвечают –бухгалтер,директор.

3-х уровневая система АРМБ свойственна для корпоративных предпритий, а 1 уровневая создается для малых предприятий.

1,2-учетная политика предпрития вцелом по учету МЦ

3-Накладная, счета-фактура, информация о поступлении и выбытии

4-Накладная, счета-фактура, информация о приходе и отгрузке

5-расчетные документы

6-данные для формирования ведомости 5.1.

7-данные сводной отчетности и ведомости

8-данные для формирования Ж-5 иЖ-5А, информация для аналит учете запасов

9-данные Ж-5 иЖ-5А, с/с продукции

Вся информация сохраняется во внешней памяти ЭВМ, формируется единая база бух записей, которые позволяют в диалоговом режиме получать всю необходимую информацию для аналит, синтет и управленческого учета и отчетности

ВХОДНАЯ

Справочник нормативно- справочной информации

1)Справочник внешних пользователей, 2)Справочник МОЛ, 3)Справочник структурных подраздалений, 4)Справочник статей учета, 5)Справочник типовой корр.-ции счетов, 6)Справочник договоров, 7)Справочник номенклатура-ценник

Входная информация приходит из разных источниковв виде первичных данных, которые отображают различные хоз операции по движению матер ценностей, а также в виде машинных носителей, к-рые поступают из других АРМБ и ИС предприятия.

Основні форми первинних документів з обліку матеріальних цінностей

№ форми

Назва

Мета використання

Хто підписує

Кількість екземплярів, що виписуют

Періодичність наданн

 

М-1

Журнал обліку вантажів, що надійшли

для обліку й контролю за надходженням і оприбуткуванням МЦ

працівник відділу постачання

в одному екз

постійно

 

М-2

М-2б

Доручення

для оформлення права окремої посадової особи виступати як довірена особа підприємства при одержанні певних МЦ

головний бухгалтер, керівник підприємства

в одному екземплярі

за необхідністю

 

М-2а

Акт списання бланків доручень

для оформлення списання бланків доручень

члени створеної комісії, відповідальний за реєстрацію доручень

в одному екземплярі

не рідше одного разу у квартал

 

М-3

Журнал реєстрації доручень

для реєстрації виданих доручень і розписки про їх одержання

відповідальний за реєстрацію доручень

в одному екземплярі

постійно

 

М-4

Прибутковий ордер

для обліку матеріалів, що надходять на підприємство від постачальників або з переробки

матеріально-відповідальна особа, особа, що відвантажила МЦ

в одному екземплярі

при необхідності

 

М-7

Акт приймання матеріалів

для оформлення приймання МЦ, які мають кількісні і якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника, для приймання мат,без документів

приймальна комісія, керівник підприємства

у двох екземплярах

за необхідністю

М-8

Лімітно-заборна картка

для оформлення відпуску мат-ів, які систематично витрачаються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за дотриманням установлених лімітів відпустки мат-ів на виробничі потреби і є виправдувальним документом для списання МЦ зі складу

працівник відділу постачання, комірник (представник цеху)

у двох екземплярах

щомісяця

М-9

Лімітно-заборна картка

для 4разового відпуску лімітуємих матеріалів, які відносяться на один вид витрат (замовлення на один місяць і на різноманітні види витрат (замовлень))

працівник відділу постачання, комірник (представник цеху)

у двох екземплярах

щомісяця

М-28, М-28а

Лімітно-заборна картка

для відпуску матеріалів на будівельні об'єкти із центрального складу або складу ділянки

працівник відділу постачання, комірник (представник цеху)

у двох екземплярах

щомісяця

М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

для обліку відпуску матеріалів понад установлений ліміт або при заміні матеріалів

завідувач складом  –  в акті-вимозі одержувача;

представник одержувача – в акті-вимозі складу

у двох екземплярах

за необхідністю

М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутр переміщення) матеріалів

для обліку руху МЦ усередині підприємства, розташованим за межами його території, а також стороннім організаціям

матеріально-відповідальна особа, завідувач складом, головний бухгалтер

у двох екземплярах

за необхідністю

М-12

Картка складського обліку матеріалів

для обліку руху матеріалів на складі за кожним сортом, видом й розміром

матеріально-відповідальна особа

в одному екземплярі

за необхідністю

М-13

Реєстр приймання-здачі документів

для реєстрації прибутково-видаткових документів, які здаються в бухгалтерію

матеріально-відповідальна особа

в одному екземплярі

постійно

М-15

Акт приймання устаткування

для оформлення устаткування, що надійшло на склад для монтажу

приймальна комісія із представником підрядної монтажної організації

у двох екземплярах

за необхідністю

М-15а

Акт приймання-передачі устаткуван-ня в монтаж

для оформлення передачі устаткування в монтаж

приймальна комісія із представником підрядної монтажної організації

у двох екземплярах

за необхідністю

М-16

Матеріальний ярлик

для відображення характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера, безпосередньо за місцями зберігання

завідувач складом

в одному екземплярі

за необхідністю

М-17

Акт про виявлені дефекти устаткування

для відображення в обліку виявлених дефектів устаткування

приймальна комісія

у двох екземплярах

за необхідністю

М-19

Матеріальний звіт

для звіту у випадку, коли матеріально-відповідальною особою є начальник ділянки

матеріально-відповідальна особа

в дному екз

за необхід

М-20

Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей

для списання ТМЦ, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем і для дозволу на вивіз їх з території підприємства-постач-ка, для їх складського, оперативного й БО

головний бухгалтер, керівник підприємства, відповідальний за відпуск

у трьох екземплярах

за необхідністю

М-23

Акт про витрати давальницьких матеріалів

для оформлення витрат матеріалів відкритого зберігання, що належать замовникові, але витрачаються буд або монтажною орг-єю

представник монтажної організації, представник замовника

у двох екземплярах

за необхідністю

М-26

Картка обліку устаткування для монтажу

для оформлення обліку устаткування для монтажу

відповідальний у відділі устаткування або бухгалтерії

у двох екземплярах

за необхідністю