Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 11

У необоротного активу може бути тільки одна одиниця виміру (наприклад, штука). У поле "Первісна вартість" уводять ціну оприбуткування об'єкта. Значення полів "Інвентарний номер" і "Шифр" потрібні для правильного формування друкованих форм документів, заповнювати їх не обов'язково. Поле "Дата введення в експлуатацію" заповнюється автоматично при проведенні документа "Введення в експлуатацію".

Для нарахування зносу в бухгалтерському обліку необхідно вказати, з яким рахунком витрат буде кореспондуватися рахунок 13. Якщо в обліку не використовують рахунки класу 8, то за замовчуванням у цьому полі буде зазначений рахунок 91 "Загально виробничі витрати". В інших випадках програма запропонує субрахунок рахунку 83 "Амортизація".

У полі "Метод розрахунку зносу" потрібно вибрати один із запропонованих у П(С)БО 7 "Основні засоби" і П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" методів. Для основних засобів будуть доступні метод зменшення остаточної вартості й кумулятивний метод. Для інших необоротних активів  метод прямолінійного списання й виробничий метод, а також додатково до них методи 50 % – 50 % і 100 %, якщо був обраний субрахунок 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".

Після вибору методу розрахунку зносу необхідно ввести ряд додаткових реквізитів, необхідних для автоматичного розрахунку річної норми амортизації (ліквідаційну вартість, строк корисного використання і т.п.).

Якщо на необоротний актив нараховується амортизація в податковому обліку, то потрібно встановити прапорець "Нараховувати знос в податковому обліку" і вказати групу, до якої відноситься необоротний актив. Облік податкової амортизації ведеться на субрахунках забалансових рахунків "Основні засоби" і "Нематеріальні активи". Нараховані по кредиту цих субрахунків суми переносяться у відповідні рядки додатка ДО1 до декларації про прибуток при її формуванні регламентованим звітом.

Відповідно до Інструкції № 291 рахунок 15 призначений для обліку витрат на придбання й створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. В "1С: Підприємстві 7.7." за рахунком 15 ведеться аналітичний облік у розрізі інвестицій на підставі однойменного довідника.

На рахунках 10, 11, 12, 18 ведеться аналітичний облік у розрізі матеріально-відповідальних осіб і в розрізі необоротних активів, на рахунку 13 і на забалансових рахунках " Нематеріальні активи" і "Основні засоби" – тільки в розрізі нематеріальних активів і основних засобів, на рахунку 15 – у розрізі інвестицій.

За правильне зберігання та експлуатацію об'єкта відповідає матеріально-відповідальна особа, за якою цей об'єкт закріплений наказом по підприємству (підрозділу). Список матеріально-відповідальних осіб формується на базі довідника "Місця зберігання".

Організація бази даних дозволяє провести повну інвентаризацію основних засобів, включаючи визначення первісної вартості за групами, розрахунок і перевірку сум амортизаційних відрахувань і зносу за кожним інвентарним об'єктом, упорядкування й перевірку інвентарних номерів та інших реквізитів у базі даних.

При реєстрації надходження основних засобів дані заносяться в окрему інвентарну картку. Крім картотеки записи заносяться в журнал бухгалтерських проводок і поповнюють списки об'єктів, що надійшли або переміщені.

Введення залишків необоротних активах проводяться ручними операціями (Документи → Операція або Операції → Журнал операцій → Нова) окремо для кожного об'єкта обліку.

Введення первісної вартості необоротного активу проводиться по дебету відповідного субрахунку обліку в кореспонденції з допоміжним рахунком 00 із вказівкою суми й кількості. Суми нарахованого бухгалтерського зносу вводяться по кредиту рахунку 13 у кореспонденції з рахунком 00 також пооб’єктно, кількість не вказується.

Якщо об'єкт відображається в податковому обліку, то необхідно ввести дані для розрахунку податкової амортизації. Для основних засобів відповідно до групи, до якої вони відносяться, залишкова вартість об'єкта вводиться в дебет субрахунків ОЗ1, ОЗ2, ОЗ3 або ОЗ4 без вказівки рахунку кредиту.

Облік балансової вартості основних фондів групи 1 ведеться окремо по кожному об’єкту, тому кількісний облік за субрахунком ОЗ1 можна не вести. Облік балансової вартості основних засобів груп 2 – 4 ведеться за сукупною балансовою вартістю групи. Тому на субрахунках ОЗ2 – ОЗ4 ведеться кількісний облік (при введенні залишків за допомогою операцій варто вказувати кількість).

Введення залишкової балансової вартості нематеріальних активів для податкового обліку варто проводити двома проводками для кожного об'єкта обліку. Проводкою у дебет субрахунку НА1 (без вказівки рахунку кредиту) вводиться первісна вартість однакових об'єктів обліку і їхня кількість. Проводкою у кредит субрахунку НА2 (без вказівки рахунку дебету) вводиться нарахований у податковому обліку знос.

Основним документом для введення в експлуатацію необоротних активів є документ "Введення в експлуатацію", що створюється командою Документи → Необоротні активи й МШП → Введення в експлуатацію або Журнали → Інші → Необоротні активи й МШП → Новий документ.

У полі "Місце зберігання" варто вибрати значення з однойменного довідника з типом "МВО" і встановити перемикач на рядок "Введення в експлуатацію необоротних активів". У групі реквізитів "Параметри Введення в експлуатацію" потрібно вибрати вид необоротних активів в однойменному полі. Так як цей реквізит вибирається в шапці документа, тому одним документом можна ввести в експлуатацію об'єкти тільки одного виду (наприклад, тільки основні засоби). Для кожного виду необоротних активів варто формувати окремий документ.