Понятие информационной системы, автоматизированные информационные системы. Классификация информационных систем. Структура и состав информационной системы, страница 14

ВЫХОДНАЯ

Процесс обработки информации складов из всех необходимых операций по ведению и выдаче необходимой информации, группировка данных на счетах, с целью контроля за наличием и затратами производственных запасов для создания своевременной отчетности.

Контроль за выходными показателями основывается на разных взаимосвязанных между результатами показателей и сводится к их автоматизированной проверки с помощью программного обеспечения.

Конечным результатом решения всех рассмотренных задач по учету МЦ явл формирование ведомостей по хоз операциям разной степени обобщения, к-рые отображаются на уровнях синтетич и аналит учета.

Выходная информация выводится как в регламентированном режиме так и в запросном.

Выходная информация получают ответственные за все 3 уровня АРМБ.

Основні форми вихідних документів з обліку матеріальних цінностей

№ фор-ми

Назва

Мета використання

Хто підписує

Кількість екземплярів, що виписують

Періодичність надання

М-14

Відомість обліку залишків матеріалів на складі

для контролю за фактичними залишками матеріалів на складі

завідувач складом (комірник)

в одному екземплярі

за необхідністю

М-18

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу

для контролю за відхиленням фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу й для контролю залишків матеріалів, що перебувають без руху

завідувач складом (комірник)

в одному екземплярі

за необхідністю

М-21

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей

для визначення натуральних залишків у ТМЦ за кожним окремим складом, ділянкою, об'єктом, які перебувають у матеріально-відповідальних осіб

приймальна комісія, матеріальновідповідальні особи

у трьох екземплярах

за необхідністю

          7.4. Облік матеріальних цінностей за допомогою програми "1С: Підприємство 7.7"

Для обліку матеріальних цінностей у Плані рахунків типової конфігурації "Бухгалтерський облік для України" передбачені наступні рахунки:

забалансові рахунки: 02 "Активи на відповідальному зберіганні" і МЦ "МШП в експлуатації" (використовується для цілей податкового обліку);

балансові рахунки: 20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні й швидкозношувані предмети", 24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 28"Товари".

Всі ці рахунки мають загальні властивості.

За ними передбачене ведення кількісного обліку (про це свідчить значок "+" у колонці "Кіл..." Плану рахунків) (рис. 7.2);

вони активні, тобто  не можуть мати кредитового сальдо (буква "А" у колонку "Акт..." Плану рахунків, за винятком рахунку 28 "Товари" – він активно-пасивний, оскільки містить пасивний субрахунок 285);

за ними ведеться аналітичний облік у розрізі трьох видів субконто: "Місця зберігання", "ТМЦ" і "Партії".

Перший вид субконто "Місця зберігання" базується на довіднику – "Місця зберігання", другий вид субконто "ТМЦ" – на довіднику "Номенклатура", третій вид субконто "Партії" – на довіднику "Партії ТМЦ", який є підлеглим довіднику "Номенклатура".

Вся інформація про елемент ТМЦ розділена на п'ять закладок "Основні", "Бухгалтерський облік", "Ціни", "Одиниці" і "Категорії".

Ціни вводяться в тій валюті, у якій використовуються в документах (рахунках, накладних і т.д.).

На закладці "Бухгалтерський облік" вводиться інформація про рахунок обліку й вид діяльності, а також про рахунок і вид витрат, що використовується при списанні ТМЦ і при передачі у виробництво, а також при оприбуткуванні послуг.

Підлеглим довідником довідника "Номенклатура" є довідник "Одиниці виміру", що використовується для введення різних одиниць виміру одного елемента ТМЦ.

 У звітах залишки видаються в базовій одиниці виміру, а в накладних і інших документах можна вибирати інші одиниці виміру й у них задавати кількість ТМЦ. У проводці відобразиться кількість, перерахована з урахуванням коефіцієнта в базову одиницю виміру.

У довіднику "Партії ТМЦ" зберігаються партії конкретних найменувань ТМЦ, що містяться в довіднику "Номенклатура", тобто довідник "Партії ТМЦ" є підлеглим довіднику "Номенклатура".

Робота із цим довідником залежить від значення константи "Метод обліку партій". Якщо для цієї константи встановлене значення "За середньозваженою ціною", то при першому ж виборі нового елемента ТМЦ у табличну частину документа, що повинен сформувати операцію руху ТМЦ, буде автоматично сформована "Партія за замовчуванням" з кодом "0". Всі наступні надходження даного найменування ТМЦ будуть збільшувати залишок за цією партією, а всі інші рухи – проводитися за середньозваженою ціною на момент операції.

Якщо ж вищезгадана константа має значення "За партіями" (якщо для оцінки списання ТМЦ використовується метод FIFO або ідентифікованої собівартості), то партії для залишків ТМЦ, що вводять, необхідно створити самостійно, а надалі нові партії будуть створюватися автоматично при проведенні документів "Прибуткова накладна", "Авансовий звіт" і "Калькуляція" з номером, датою й ціною без ПДВ із цих же документів. У цьому випадку в документах на продаж, списання, переміщення і інші операції із ТМЦ необхідно буде самостійно вибирати, за якою партією проводиться рух ТМЦ.

Для всіх бухгалтерських рахунків, на яких ведеться облік ТМЦ як перший розріз аналітичного обліку використовується вид субконто "Місця зберігання", що пов'язане з однойменним довідником.