Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 9

Рис. 20. Профіль завантаження ресурсу

Значки, що з'являються в колонці Indicators (Індикатори) при застосуванні профілів до призначення, відображають принцип розподілу завантаження призначення кожного з них.

Профіль Back Loaded (Завантаження в кінці) розподіляє трудовитрати так, що основне навантаження доводиться на останні дні, відведені на виконання завдання. Протилежність йому представляє профіль Front Loaded (Завантаження на початку), де навантаження указується на перші дні виконання завдання. Якщо ці два профілі розподіляють завантаження по наростанню або по убуванню, то наступні профілі містять піки завантаження в різні моменти виконання завдання. Профіль Double Peak (Подвійний пік) містить два піки у середині завдання, Early Peak (Ранній пік) планує пікове завантаження ближче до початку завдання, а Late Peak (Пізній пік) – ближче до його закінчення. Якщо застосувати до призначення профіль Bell (Дзвін), то пік робіт припаде на середину виконання завдання. А профіль Turtle (Черепаха) планує основне завантаження ресурсу на середину виконання завдання, а на початку і закінченні завдання трудовитрати зменшуються. Використання профілів приводить до зміни трудовитрат ресурсів в певні дні. Якщо навантаження ресурсів до застосування профілю складало по 8 годин в день, то його застосування приведе до її пониження в певні дні і, як наслідок, до збільшення числа днів, які ресурс повинен працювати. Використання профілів завантаження дозволяє в автоматичному режимі перерозподілити завантаження ресурсів протягом часу виконання завдання. Профілі зручно використовувати для розподілу завантаження на тривалих завданнях, оскільки при ручному розподілі трудовитрат в них легко помилитися.

У тих випадках, коли ресурс підключається для виконання завдання не на весь час – з дня її початку і до закінчення, а лише на деякі дні, необхідно вказати дані обмеження у властивостях призначення (дати його початку і закінчення). Дати початку і закінчення призначення вводяться в діалоговому вікні відомостей про призначення (рис. 19) в полях Start (Початок) і Finish (Закінчення). За умовчанням при створенні призначення ці поля заповнюються датами початку і закінчення завдання.

У тих випадках, коли завдання мають перерви, необхідно скористатися командою переривання завдання. Для переривання завдання потрібно відкрити діаграму Ганта і вибрати команду меню Edit > Split Task (Правка > Перервати завдання). Після цього потрібно навести курсор на відрізок потрібного завдання. Курсор перетвориться у вертикальну смугу, від якої управо відходжує стрільця, і потягнувши завдання за допомогою такого курсору, ви перервете її. Перерване завдання представлене на рис. 21.

Рис. 21. Перерва у виконанні робіт в представленнях Gantt Chart (Діаграма Ганта)

В дні перерви програма обнуляє трудовитрати призначених ресурсів. Тому, якщо необхідно звільнити ресурси, то можливо скористатися засобами діаграми Ганта – перерва.

При призначенні матеріальних ресурсів можливо вказати як фіксований об'єм ресурсів, що виділяються на завдання, так і змінний об'єм. Для введення змінного об'єму витрачання матеріалів необхідно в діалоговому вікні відомостей про завдання в поле Units (Одиниці) ввести дані у форматі: число одиниць /позначення тривалості. У першому випадку на рішення задачі виділяється обмежена кількість ресурсів, і вони розподіляється за часом виконання завдання відповідно до застосованого до призначення профілю. У другому випадку програма планує витрачати матеріальний ресурс відповідно до одиниць призначення, і загальний об'єм матеріалу, що витрачається на завдання, залежить від тривалості завдання.

Після того, як ресурси і їх призначення визначені на кожне завдання, тобто призначені виконавці і виділені матеріали, необхідно перейти в представлення Resource Sheet (Лист ресурсів).