Духовно-моральні основи розвитку соціально-економічних систем. Проблема морального чинника в економіці: історія і сучасність. Типізація соціально-економічних систем за моральним критерієм. Концепція духовно-моральної соціально-економічної системи

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра “Економіка, організація і управління підприємством”

Компанієць В.В., Полякова О.М.

МОРАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Конспект лекцій

з дисципліни

„МОРАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Частина 1

Харків 2011


                   Зміст

Вступ

Лекція 1. Духовно-моральні основи розвитку соціально-економічних систем

1.1 Економічна (господарська) діяльність як єдність економічного і неекономічного, природного і морального начала. Антропологічний характер економіки. Необхідність курсу «Моральні основи економіки і підприємницької діяльності»

1.2 Цивілізаційний (соціокультурний) вимір господарювання

1.3 Джерела перших моральних законів ведення господарської діяльності

1.3.1 Моральні правила ведення господарства у Старозавітному законодавстві (Староєврейська цивілізація)

1.3.2 Економіка як домобудівництво. Економіка та хрематистика. Давньогрецька (Еллінська) цивілізація

1.3.3 Тенденції розвитку науки про економіку (Християнська цивілізація)

 Лекція 1 Мораль, нравственность, религия. Нравственный закон как закон, определяющий общественное развитие

Лекція 2. Проблема морального чинника в економіці: історія і сучасність

2.1 Місце моралі в економіці: західна економічна думка (ХVІІІ - середина ХХ ст.)

2.2 Класифікація підходів до визначення місця моралі в економіці

2.3 Діалектика взаємозв’язку моралі та економічної діяльності (західні теорії)

2.4 Теологічний підхід. Закон духовно-моральної детермінації суспільного розвитку

Лекція 3. Типізація соціально-економічних систем за моральним критерієм

Лекція 4. Концепція духовно-моральної соціально-економічної системи (СЕС)

4.1 Ієрархія цілей господарювання. Духовність господарювання

4.2 Концепція духовно-моральної СЕС

4.3 Фактори і важелі розвитку духовно-моральної СЕС


ВСТУП

Багатовіковий досвід господарювання, що склався в різних типах цивілізацій, в різних країнах світу, показав що господарська діяльність крім суто економічних законів, особистого й суспільного інтересу, вигоди повинна регулюватися правом і моральними законами. Без дотримання їх будь-яка господарська діяльність у довгостроковій перспективі приречена на провал.

Українська економіка перебуває у глибокій кризі, яка перед усім  є наслідком духовно-моральної  кризи  та непрофесіоналізму багатьох керівників та фахівців. Щоб відродити українську економіку, необхідно піднімати рівень освіти, моральності населення, перш за все молоді -  майбутніх фахівців та керівників, ґрунтуючись на базових цінностях нашої культури, сформованої у межах православної (східнослов’янської) цивілізації.

Формування цінностей, їх збереження та трансляція завжди було  функцією виховання та освіти. А якщо мова йде про економічні цінності та мотивацію економічної діяльності, то безумовно – економічної освіти. Це і визначає мету, предмет та структуру даного курсу.

Метою курсу «Моральні основи економіки та підприємницької діяльності» є формування у майбутніх фахівців уявлень про економіку і підприємницьку діяльність як складні сфери, в центрі яких є одухотворена людина і стан яких, у першу чергу, залежить від неекономічних чинників, таких як релігія, мораль, культура, традиції, духовно-моральний стан людини і суспільства як сукупності окремих особистостей; обґрунтування того, що неекономічні чинники, особливо в умовах кризи, виконують вирішальну роль в економіці і тому їх обов'язково необхідно враховувати в ухваленні економічних рішень, розробці стратегії соціально-економічного розвитку як на рівні держави, так і на рівні окремих підприємств; обґрунтування необхідності дотримання моральних норм і принципів у підприємницькій діяльності.

Предмет курсу: моральні цінності, етичні принципи і норми в економіці, в т.ч. бізнесі та підприємницькій діяльності у вітчизняній і західній культурах.

До структури курсу входить вивчення таких основних питань як: джерела перших моральних норм в економіці та їх особливості; погляди вчених різних економічних шкіл щодо взаємозв'язку економіки і моралі, культури, релігії; принципи християнської господарської етики; уявлення про основні економічні категорії (праця, власність, багатство, бідність, підприємництво) в християнській економічній думці; особливості східнослов’янської економічної думки; соціально економічні наслідки демографічної кризи; різні підходи до пояснення причин демографічної кризи; роль соціально-економічних та духовно-моральних чинників в причинах і способах її подолання; місце сімейної політики в економічному зростанні; основні риси західної цивілізації і їх вплив на соціально-економічний розвиток; духовно-моральні основи соціально-економічних криз ХХ століття в Росії, Україні; особливості соціально-економічного стану і морально-психологічного клімату суспільства на сучасному етапі розвитку Української держави; соціально-економічні та духовно-моральні засади розвитку України; основні особливості та тенденції розвитку сучасної світової економіки.

Похожие материалы

Информация о работе