Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 31

15.  Васильев А., Андреев А. VBA в Office 2000: Учеб. курс. – СПб.: «Питер», 2001. –432 с.: ил.

Додаток А

Форма титульного аркуша ЗВІТУ

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра ПЗЕОМ

ЗВІТ

(назва роботи)

на тему:

з дисципліни «Інформатика»

Виконав:                                                   ст. гр. ______________________

(Назва групи)

________________________

(ПІБ студента, підпис)

Прийняв    ________________________                  ________________________

(оцінка, дата)                                                                           (ПІБ викладача, підпис)

Харків 2009

Навчальне видання

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Інформатика” для студентів спеціальності 6.051501  “ Видавничо-поліграфічна справа ”

                            Упорядники:       О.С. Ульянова

                                                        Ю.С. Новіков

Вiдповiдальний випусковий                      З.В. Дудар

Редактор І.Л. Чипиженко

Комп’ютерна верстка

План 200__, поз.

Пiдп. до друку                 Формат 60x84 1/16.     Спосіб друку- ризографія

Умов.друк.арк.  _____             Облiк. вид.арк.                  Тираж  ____  прим.

Зам. №                                  Цiна договiрна.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ХНУРЕ; 61166 Харкiв, просп. Ленiна, 14.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Відруковано в учбово-виробничому

видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166 Харкiв, просп. Ленiна, 14.