Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 18

3.5   Порядок виконання роботи

1.  Відкрити  MS Word 2007.

2.  Вивчити процедури призначення макросам клавіш і кнопок.

3.  Вивчити порядок створення макросів у режимі запису.

4.  Вивчити порядок переміщення макросів між шаблонами.

5.  Завантажити редактор VBA.

6.  Одержати у викладача номер індивідуального завдання на лаборатор­ну роботу та розробити відповідний до нього макрос. Варіанти індивідуальних завдань наведено в табл. 3.1.

7.  Оформити звіт.

  3.6 Зміст звіту

Звіт до лабораторної роботи має містити:

-  тему й мету роботи;

-  послідовність операцій, які було виконано у процесі виконання роботи, основні екранні форми та аналіз допущених помилок;

-  тему індивідуального завдання;

-  екранні форми, що демонструють роботу макросу й текст макросу, що відповідає поставленому завданню;

-  висновки з лабораторної роботи.

  3.7 Контрольні запитання та завдання

1.      Що таке макрос? Для чого він використовується?

2.      Які існують засоби для  створення макросів?

3.      У яких ситуаціях зручно використовувати макроси?

4.      Як створюються макроси в режимі запису?

5.      Які команди можуть бути записані в макрос?

6.      Як здійснюється запуск макросів?

7.      Як призначити макрос клавішам і кнопці на панелі?

8.      Для чого використовуються макроси, що запускаються автоматично?

9.      У яких випадках при створенні макросу необхідний програмний код?

10.   Як запускається програма запису макросів?

11. Які макроси відображаються в списку діалогового вікна Макрос після виконання роботи?

12.    Назвіть три підвікна VВ-редактора. Опишіть призначення кожного з них.

13.    Що таке коментарі? Як їх вставити в текст макросу?

14. Чому текст записаних макросів має відступи? Навіщо робити відступи в текстах, в програмах?

4 РоЗРоБКА МАКРОКОМАНД В  MS EXCEL 2007

4.1 Мета роботи

Ознайомлення з основними принципами побудови макрокоманд в MS Exel 2007, створення макросів у режимі запису, створення й подальше вико­ристання форм користувача. Набуття практичних навичок розробки макроко­манд мовою VВА.