Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 25

1.    У момент проектування під час розробки діалогового вікна користува­ча. Для цього використовується вікно Properties.

2.  У процесі виконання, коли діалогове вікно користувача відображається на екрані за допомогою написання відповідного програмного коду. Слід зазна­чити, що в редакторі VВЕ після написання ім'я змінної та встановлення після нього крапки без пробілу виведеться список властивостей даного елемента і властивих йому методів.

Використання вікна Properties

У редакторі VВА вікно Properties дозволяє змінювати властивості виділе­ного елемента керування (це може бути звичайний елемент керування або сама форма).

У вікні Properties розташовані дві вкладки. Вкладка Alphabetic являє собою вла­стивості виділеного елемента керування за абеткою. Вкладка Categorized відо­бражає властивості, згруповані в логічні категорії. Обидві вкладки містять од­накові властивості, але в різному порядку.

Для того щоб змінити властивість, необхідно клацнути на ній і ввести нове значення. Якщо виділити два або більше елементи керування, то вікно Properties ві­дображатиме тільки ті властивості, які є загальними для виділених об'єктів.

Об'єкт UserForm характеризується рядом властивостей, значення яких можна змінювати. Ці властивості використовуються як значення, прийняті за замовчуванням для елементів керування, які додаються в діалогове вікно кори­стувача. Наприклад, якщо змінити властивість Font об'єкту UserForm, то всі елементи керування, які вставляються в діалогове вікно користувача, викорис­товуватимуть зазначений шрифт.

Загальні властивості

Кожен елемент керування має як власний набір унікальних властивостей, так і ряд загальних властивостей, притаманних іншим елементам керування. Наприклад, всі елементи керування мають властивість Name і властивості, що визначають його розмір і розташування на формі (Height, Width, Left, Right). Наприклад, перший елемент керування OptionButton, доданий у користувальницьке діалогове вікно, за замовчуванням отримає ім'я OptionButton1. Код посилання на цей об'єкт матиме вигляд: