Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 21

Range являє собою осередок, рядок, стовпчик або діапазон осередків, який складаєть­ся з одного або декількох суміжних блоків осередків, або тривимірний діапазон. Об'­єкт Range повертає такі методи й властивості: Range, Сеlls, Object, Union.  За допомо­гою аргументу властивості Range можна вказувати діапазон осередків. Даний при­клад привласнює осередку А5 значення, що зберігається в осередку А1:

Worksheets(“Sheet1”).Range("А5").Value=Worksheets(“Sheet1”).Range ("А1").Value

Якщо перед Range об'єкт не вказується, то ця властивість повертає необ­хідний діапазон на активному аркуші. Заповнення діапазону А1.Н8 активного аркуша випадковими числами:

Worksheets ("Sheet1").Activate

Range ("А1:Н8").Formula= “=Rand()”

Як видно з наведених вище прикладів, властивість Formula дає доступ до формули осередку, а Value - до її значення.

Діапазони можуть мати власні імена. У наступному прикладі вміст діапа­зону Сriteria очищується:

Worksheets (1).Range("Criteria").ClearContents

Якщо як аргумент використовується рядок, у ньому для посилання на діапазон можна використовувати тільки значення типу А1, а В1:С1 використо­вувати не можна. Щоб одержати доступ до окремого осередку, використовуйте запис Cell(Рядок, Стовпчик). Наприклад:

Worksheets(1).Cells(1,1).Value  =  24

ActiveSheet.Cells(2,1).Formula = “=Sum(B1:B5)”

 Хоча до осередку можна звертатися за допомогою властивості Range, зручніше використовувати властивість Сеlls, оскільки в його аргументах можуть стояти змінні. Також властивість Cells можна використовувати в комбіна­ції з властивістю Range:

Worksheets (1).Range ("C5:С10").Сells(1,1).Formula=  "=Rand ()"

Щоб вказати початковий та кінцевий осередки діапазону, використовуйте запис Range(cell1, cell2). Встановимо стиль ліній границь для діапазону:

With Worksheets(1)

Range(.Се11s(1,   1),   _ .Се11s(10,   10)).Borders.LineStyle = xlThick