Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 22

End With

Щоб одержати діапазон відносно іншого діапазону, використовуйте влас­тивість Offset(рядок, стовпчик), де аргументи - це зсув відносно іншого діапа­зону. У наступному прикладі виділяється осередок на 3 рядки нижче та на один стовпчик праворуч верхнього лівого кута поточного виділення. Не можна виді­лити осередок, який не знаходиться на активному аркуші, тому спочатку потрібно зробити аркуш активним:

Worksheets (“Sheet1”).Activate
Selection.Offset (3,  1) .Range(“А1").Select

Метод Unioп(діапазон1, діапазон і, ...) повертає діапазон з декількома об­ластями, тобто діапазон, що складається з несуміжних областей. У прикладі створюється об'єднання областей А1.В2 і СЗ:В4 і їхнє виділення:        

Dim r1 As Range, r2 As Range, MyMultiAreaRange As Range

Worksheets(“Sheet1”).Activate

Set r1 = Range (“A1:B2”)

Set r1 = Range (“C3:D4”)

Set MyMultiAreaRange = Union (r1, r2)

MyMultiAreaRange Select

Під час роботи з декількома областями зручно використовувати власти­
вість Areas, яка повертає колекцію, що складається з об'єктів Range, які являють собою окремі області даного діапазону. Наприклад:

Sub NoMultiAreaSelection()

NumberOfSelectedAreas = 1  Тhen

MsgBox “You cannot carry  out this command”

End If

End Sub

Якщо у формулі для осередку використовуються позначення типу R1C1,потрібно вказувати властивість FormulaC1. Навіть якщо встановлено російсь­ку версію Excel, потрібно вказувати англійський варіант функцій при викорис­танні формул в VВА. Наприклад:

Worksheets (1).Cells (5,6).Formulaa1C1=”=IF( (RC[-7] – RC [-2])>0, (RC [-7] –RC [-2]) * RC [-8], 0)”

Посилання на інші осередки відносно даного вказуються у вигляді R[зсув]С[зсув]. Якщо зсув дорівнює 0, він не вказується.

Колекція Styles складається з об'єктів Style, які являють собою опис стилю: шрифт, формат внутрішньої області, формат границь.

Колекція Borders складається з об'єктів Border, які являють собою границі осе­редків (діапазону осередків). За допомогою властивостей цього об'єкта можна встановлювати стиль границь для діапазону. У наступному прикладі в осередку А1 встановлюється стиль границі - подвійна лінія: