Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 3

вступ

         Метою лабораторних занять з курсу “Інформатика” є практичне закріплення знань і навичок, отриманих на лекційних, при самостійному вивченні цього курсу та інших дисциплін. Під час лабораторних робіт студенти знайомляться з широким спектром можливостей мови Visual Basic for Applications, створення власних додатків у середовищі Microsoft Office 2007.

Пропонований цикл лабораторних робіт спеціально розроблен для студентів вищих навчальних закладів та направлен на закріплення навичок эфективної роботи, за допомогою сучасної  комп’ютерної техніки.

У цикл увійшли тільки ті лабораторні роботи, без яких робота сучасного спеціаліста неможлива. В результаті прохождення цього циклу лабораторних робіт студенти навчаться вирішувати на комп’ютері практичні задачи та здобудуть навички роботи з найбільш сучасними на сегодення програмами.

         В цих методичних вказівках кожна лабораторна робота містить у собі всю необхідну для її виконяння теоретичну інформацію, що значно спрощує процес підготовки до занятть. Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен ознайомиться з методичними вказівками до  її виконання до початку занятть. Усі лабораторні роботи мають перелік індивідуальних задань, що стимулює активну самостійну роботу студентів протягом терміну виконання.

         Виконання кожної лабораторної роботи закінчується демонстрацією результатів викладачу, оформленням звіту та його захистом. На захист виносяться отримані практичні результати і теоретичні відомості, що необхідні для виконання роботи. Під час виконання лабораторних робіт можуть використовуватися будь-які наявні програмні засоби, що забезпечують виконання завдання. Оцінки за лабораторні роботи враховуються при визначенні остаточної оцінки.

1 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СЕРЕДОВИЩЕМ VBA. ВИВЧЕННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ

1.1 Мета роботи

Ознайомлення з середовищем VBA та основними функціями побудови макрокоманд у Microsoft Office 2007. Набуття практичних навичок розробки макрокоманд мовою VBА (Visual Basic for Applications), з використанням вбудованих функцій.

1.2 Завдання для самостійної підготовки

Під час підготовки до виконання лабораторної роботи необхідно: