Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 14

змінні зберігають значення, котрімають бути змінені;

константи – значення, котрі  не змінюються;

аргументи змінюють оператори та функції;

об’єкты – складні інформаційні структури, котрі містять дані та функції розробки.

 Змінні можуть зберігати текст (тоді вони називаються строкови­ми змінними) або числа (числові змінні). Строкові змінні завжди закінчуються символом $, що специфікує рядок.

У мові передбачені маніпуляції, як із строковими, так і з числовими змін­ними. Існують функції, що виділяють окремі частини рядка або поєднують два рядки разом. Передбачені також основні математичні оператори (+, -, *, /, тощо), а також математичні функції, які виконують більш складні операції з числовими змінними.

Оператори читання-запису

VВА надає декілька операторів читання й запису даних у файл. Подані далі оператори використовуються для читання даних з файла з послідовним до­ступом.

Input - читає з файла зазначену кількість символів.

Input [Prompt$,] Variable [$]

Input “What is your title”, Job$

Input# - читає файл у вигляді послідовності змінних; змінні розділяються комою.

LineInput# - читає файл по рядках (рядки розділяються символами повер­нення каретки й/або перехід до наступного рядка).

Для запису даних у файл із послідовним доступом використовуються два оператори:

Write# - записує послідовність значень, де кожне значення відділене ко­мою й взяте в лапки. Якщо оператор завершується крапкою з комою, після ко­жного значення не вставлятиметься послідовність повернення каретки/перехід до наступного рядка. Дані, які записано за допомогою оператора Write#, зазви­чай читаються з файла за допомогою оператора Input#.

Print# - записує послідовність значень, де кожне значення відділене сим­волом пробілу. Якщо завершити оператор крапкою з комою, то після кожного значення не вставлятиметься послідовність повернення каретки/перехід до на­ступного рядка. Дані, записані за допомогою оператора Print#, зазвичай чита­ються за допомогою оператора LineInput# або оператора Input.