Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 20

Workbooks.Close

Нижче наведено приклад створення книги й додавання її в колекцію:

Workbooks.Add

Щоб відкрити книгу, використовуйте метод Ореп, зазначивши ім'я файла, що відкривається (у прикладі книга відкривається тільки для читання):

Workbooks.Open FileName = “Книга1.xls”, ReadOnly:= True

Властивість ActiveWorkbook об'єкта Applicationп повертає активну на даний момент книгу. Властивість ThisWorkbook повертає книгу, у контексті якої вико­нується даний код на Visual Basic. Властивість Aиthor повертає рядок, що міс­тить ім'я автора книги. Метод Save зберігає у файл робочу книгу. Властивість Worksheets повертає колекцію робочих аркушів для даної книги.

Колекція Worksheets складається з об'єктівWorksheet, які мають всі аркуші зазначеної або активної книги. Метод Add створює новий аркуш і додає його в колекцію.

Activesheet являє собою активний у цей момент аркуш книги. Щоб зробити який-небудь аркуш активним, потрібно використовувати метод Activate. У да­ному прикладі активізується орієнтація та встановлюється в горизон­тальну, а потім виводиться на друк:

Worksheets ("Аркуш1").Activable

ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xLandscape

ActiveSheet.PrintOut

Властивості Previousх та Next повертають попередній і наступний аркуші відповідно.

Властивість Cells повертає об'єкт Range, який являє собою всі осередки даного ар­куша. Властивість Rows повертає об'єкт Range, який являє собою рядки в даному аркуші. Звернутися до рядка можна по індексу. Наприклад, щоб вилучити рядок 3, потрібно виконати такий код:

Worksheets("Sheet1").Rows(3).Delete

Аналогічно, стовпчики мають властивість Columns. Метод Columns об­числює даний аркуш. Метод Paste вставляє вміст буфера обміну на робочий ар­куш. Метод PasteSpecial виконує спеціальну вставку; його аргументи відпові­дають командам меню Специальная вставка з контекстного меню. Метод Сору копіює аркуш в інше місце книги.

Колекція Sheets являє собою колекцію всіх робочих аркушів даної книги та аркушів з діаграмами.