Определение неудовлетворительной структуры баланса и прогнозирование банкротства предприятия. Дисконтирование по простым процентам. Общие принципы управления пассивами. Системный подход к управлению пассивами (материал изложен белорусским языком), страница 49

Для фінансавага менеджэра важна навучыцца правільна і комплексна выкарыстоўваць гэтыя прынцыпы на падставе абгрунтаваных эканамічных разлікаў. Кіраўнікі прадпрыемстваў імкнуцца ўкладваць сродкі на развіццё ўласнага прадпрыемства. Але калі рэнтабельнасць уласнага капіталу пры ажыццяўленні вытворча-гаспадарчай дзейнасці складае, скажам, 40% і ёсць магчымасць размясціць сродкі пад 120% гадавых, то фінансавы менеджэр павінен звярнуць увагу кіраўніцтва на гэтыя накірункі выкарыстання капіталу.

Ва ўмовах інфляцыі, крызісу плацёжаздольнасці інвесціраваць сродкі неабходна ў першую чаргу на набыццё высокаліквідных асноўных і абаротных актываў з устойлівым ростам рынкавых цэн не ніжэй тэмпаў інфляцыі і высокаліквідных фінансавых інструментаў грашовага рынку. Напрыклад, продаж прадпрыемствам грашовых сродкаў камерцыйнаму банку пад працэнт, які перавышае рэнтабельнасць функцыянавання гэтага прадпрыемства, выгадны не толькі прадпрыемству і банку, але і грамадству ўвогуле, паколькі садзейнічае натуральнаму пераліву капіталу ў больш выгадныя сферы яго прымянення і тым самым структурнай перабудове эканомікі.

Аднак ва ўмовах высокай інфляцыі фактычна ніякія дывідэнды па акцыях і працэнты па аблігацыях і іншых фінансавых інвестыцыях рэальным даходам не з'яўляюцца, паколькі не дасягаюць узроўню інфляцыі. У сувязі з гэтым для атрымання рэальных даходаў ад фінансавых інвестыцый трэба прафесійна занмацца аперацыямі на фінансавым рынку, а не проста набываць і захоўваць каштоўныя паперы.

Такая дзейнасць на фінансавым рынку магчыма толькі пры наяўнасці высокакваліфікаваных спецыялістаў, якімі з'яўляюцца фінансавыя інжынеры. Адсутнасць такіх спецыялістаў у сучасных умовах робіць практычна немагчымым эфектыўнае кіраванне інвестыцыйным працэсам.

5. Прогноз потоков расх. для принят реш по инв. пр.

 Для того чтобы принять реш. о целесообр инв-я кап, необход снач. спрогноз. потоки Д и Р от экспл. этого проекта. Прирост потоков Д и Р д. расчит только на сонове инкрементных (приростных) Д и Р –дополнит Р и Д, котор возник в рез-те экспл. инв-го проекта. По этой причине пост. расх, котор имела организ до ввода в эксплуат инв проекта в расчет не приним т.к. они ост не излишек за «-» Ам и расх на экспл. обор, прочих ОС. # Допустим: реал инв. проекта ст-тью 7000 м.р. обосновыв прирост вып и реал род след обр. 1). до введ в экспл инв. пр. пр-ие выпуск 30000 ед. 2). после введ =40000ед. прирост=40000-30000=10000 ед. Допустим ср. разм перем расх на ед прод=50 р. ∑ пост. расх 1,300м.р. на весь вып прод. Вып прод б. продав по Ц 180р. за ед. без НДС Для расчета потока Р обуславл экспл инв. проекта необход проинять прирост пер расх (50*10000=500000 мр.) прирост Ам. отч., котор расч. исх. со срока эксплуат инв. проекта #допуст руковод пр-тия планир испол инв. проекта на протяж 5 лет, после чего прод. ликвид. ст-ть. Ликвид-ая ст-ть проекта Ц. зап. част, мат др. А, котор б. получ в результ его ликвид либо его рын ст-ть объекта по котор его можно продать после оконч. срока полез действ. # В этом случ. год Н-а Ам. отч. д. сост. 20% =1400м. р. в год в баз Ц (7000*20%). Первые 2 года  экспл. расх на реш и удерж инв. расх не планир на 3 год орган затр. 50, 100, 150 мр. в 4 и 5гг. соотв. На основ этой инф необход расчит размер Ам. отч. с учетом Инфл. т.к. на протяж указ 5 лет, Ос б. переоц., что повл за собой измен разм. Ам. отч. Для принят инв реш. фин. служба д. сделать соб. прогноз темп. инфл. для этой цели м. испол. общегос. пок-ли, а т. же тенденц. изм. мировых Ц на те или иные виды рес. # Год ур. Ифл 1г. 1,796; 2г. 1,601; 3г. 1,344; 4г. 1,268; 5г. 127. Поскольку на протяж 5 лет инфл кажд след года нараст на инфл предыд года, то наращ темп ифл. б опред след образ. 1.-1,796; 2г.-1,796*1,601=2,875. 3г.-2,875*1,344=3,865; 4г.4,900; 5г.-5,523. Исх из этих темпов инфл. необх сделать прогноз расч переоц. ОС и откоректир размер Ам отч. Расчет прогноз Ам отч. и НН прогноз след образ.

годы

первон восст ст-ть

Износ Ос на нач года

Год сумма АМ.

К год (2-3-4)/2

Прогн. год темп инфл

Восстан ст-ть ОС 2*6

Ост ст-ть ОС после их переоц.

НН

1

7000

-

1400

0,8

1,796

12572

10058

70

2

12572

2514

2314

0,6

1,601

20128

12077

101

3

20128

8051

4026

0,4

1,344

27052

10820

121

4

27052

16231

5410

0,2

1,268

34302

6860

108

67

5

34302

27442

6860

-

1,127

38658

-

Итого

20210

467

# Допустим, что ликвид ст-ть инв. проекта опред в ∑ 2814 м.р. эта ∑ выраж в баз Ц на мом принятия инв. реш однако эта ст-ть получ-ся после оконч срока экспл. проекта. По этой причине указ ∑ необход отккор с учетом прогноз темпов инфл, котор в нашем # 5,523 след ∑ сост 2814*5,23=15539. Кр. этого при опред чист потока Д и Р от  экспл. инв проекта необх учит (расч) расх по Ц на мом сост прогн, то их ∑ корр т же с учетом нараст темпов инфл. В баз Ц. они сост 10*5,523=55 м.р прогн. На основ этих расч м. опред. прогноз фин. результ получ. в результ ликв. инв. пр. В нашем # он опред 15539-55=15484 с этой суммой орг. д.б. запл НPr (24%) =3716 м.р. после чего в распор пр-я ост. 11768 след этапом прогноз потока инв. расх явл. опред. возм расх на опл % за банк кредиты. # в нашем примере пр-тие д отыскать 7000 м.р. 4000 млн. из 7000 м.р. будут конфиск за сч. ср-в отвлечен с Д/з ускорен оборач Т.А и ускор обор, а остат 3 м.р. д.б. покр за сч. испол банк кред т.к. указ ср-ва б.отвл. с обор. Но это не говор, о  том, что пр-тие д. взять кредит на эту ∑. # Предст, что в дан орган кредиты обращ 9 раз в год, это говор, что с указ потреб в фин рес в разм 3 м.р. орган необх получить в банке 3000/9=333 м.р. Эта ∑ необход в перв год реал инв. проекта в след год эта суума будет уменьшена на сумму чистой прибыли в той доли, в котор-й она б. направлена на пополн-е обор. ср-в. Допустим в 1 год план-ся 154 млн. ру. чист. приб., это значит, что с указ-й   ∑ 77 млн руб направ. на ПСОС и след-я потреб. в банк. кред. во 2 году сост 333-77=256 млн во 2 год ЧПР 311 м.р.  то 50% от этой ∑ =156м.р. а потр в банк кред с низ до 100 м.р.  256-156=100 эти расч. дел. до того мом, пока СОС не позвол отказ от банк кр-та. Кроме расч. потребн в банк кред. надо спрогноз и размер % ст-ки за польз кр-том. Для этого надо знатьномин ст-ть оплаты банк кред, темп инф. на мом осущ расч а затем по форме фишера сделать прогноз расч% за польз банк кредитом. # допуст намин ст. за банк кр-т сост 40% при темпе иенфл 35%  В этом случ реал ст-ть банк кредита сост 40-35=5%