Определение неудовлетворительной структуры баланса и прогнозирование банкротства предприятия. Дисконтирование по простым процентам. Общие принципы управления пассивами. Системный подход к управлению пассивами (материал изложен белорусским языком), страница 39

Заключая з банкам крэдытны дагавор, у якiм абумоўліваецца права банка прымяняць плаваючую стаўку, у загадзе аб улікова палітыцы мэтазгодна прадугледзець пераацэнку набытых за кошт такіх крэдытаў актываў і адпаведнае змяненне цаны прадукцыі, калі гэта не супярэчыць заканадаўству і не прывядзе да страт у сувязі з паніжэннем аб'ёму рэалізацыі. Аналагічна можна кампенсаваць рызыку недастатковага накаплення сродкаў для мадэрнізацыі абсталявання шляхам эканамічна абгрунтаванай індэксацыі амартызацыйных адлічэнняў або выкарыстання паскоранай амартызацыі.

Выяўленне ступені ўзаемнай кампенсацыі розных відаў рызыкі патрабуе выкарыстання такога прыёму фінансавага менеджменту, як аналіз адчувальнасці грашовых патокаў або прыбытку да змянення цэн, працэнтных ставак, курсаў, тарыфаў і іншых фактараў. Для гэтага спачатку распрацоўваюцца на аснове склаўшайся эканамічнай сітуацыі прагнозны баланс, справаздачы аб прыбытках і стратах, аб руху грашовых сродкаў і іншыя фінасавыя распрацоўкі. Затым на падставе вывучэння і ідэнтыфікацыі аперацыйнай, фінансавай і інвестыцьшнай рызыкі распрацоўваецца блок дапушчэнняў і меркаванняў аб змяненнях цэн, працэнтных і падатковых ставак, курсаў, тарыфаў, асартыменту, попыту і г. д. Гэтыя змяненні аказваюць уплыў на велічыні пастуштення і выдаткоўвання грашовых сродкаў, чыстага прыбытку, актываў і пасіваў.

Змянне любога з указаных фактараў аказвае адпаведны ўплыў на фінансавае становішча прадпрыемства. Таму з улікам кожнага ўключанага ў блок меркавання або дапушчэння робяцца адпаведныя фінансавыя разлікі і распрацоўваюцца новыя варыянты прагнозныхбалансаў, справаздач аб прыбытках і стратах, аб руху грашовых сродкаў, на падставе якіх ацэньваецца магчымае фінансавае становішча прадпрыемства. Пасля выяўлення ўплыву на фінансавае становішча фірмы кожнага асобнага фінансавага фактара, выяўляецца сукупны ўплыў двух або некалькіх фактараў, што дазваляе і прыняць адпаведныя захады, накіраваныя на паніжэнне ўзроўню рызыкі.

Ажыццяўленне такіх разлікаў і распрацоўка шматварыянтнай мадэлі фінансавага становішча прадпрыемства на аснове аналізу яго адчувальнасці на змяненне адпаведных параметраў патрабуе выкарыстання вялікай колькасці паказчыкаў і складаных разлікаў. Істотную дапамогу фінансавым менеджэрам аказваюць электронныя табліцы і мікракамп'ютэры, у якія яны ўводзяцца.

Электронныя табліцы — праграмныя дадаткі, арыентаваныя на стварэнне і апрацоўку таблічных дакументаў, якія даюць магчымасць ажыццяўляць над элементамі табліцы розныя разлікі, рабіць па іх аснове дыяграмы і графікі. У цяперашні час у РБ найбольш папулярным праграмным дадаткам з'яўляецца Ехсеl для WINDOWS.

З'яўленне мiкракамп'ютэраў аказала вырашальную ролю ў развiцці фінансавай інжынерыі. Забяспечаныя электроннымі табліцамі яны далі магчымасць фінансавым менеджэрам хутка перапрацоўваць вялікую колькасць лічбаў, без чаго нельга ажыццявіць фінансавы аналіз, фінансавае мадэліраванне і прыняць адпаведнае рашэнне. Камп'ютэрны працэсар для аналізу электронных табліц дазваляе з вялікай хуткасцю ўстанаўліваць змяненні, якія адбываюцца пад уп-лывам змяненняў зыходных дапушчэнняў.

Мадэліраванне з'яўляецца неабходным элементам фінансавай інжынерыі. 3 яго дапамогай праводзіцца аналіз фінансавых праблем і правераецца верагоднасць магчымых рашэнняў. У цяперашні час фінансавае мадэліраванне ажыццяўляецца з дапамогай электронных табліц, якія з'яўляюцца эфектыўным сродкам для аналіза адчуваль-насці. Праверка адчувальнасці вынікаў прынятых рашэнняў на змяненні зыходных дапушчэнняў атрымала назву аналізу адчуваяьнасці (sensitivit analysis). Калі для гэтай мэты выкарыстоўваюцца уведзеныя ў мікракамп'тэр электронныя табліцы, такі аналіз у замежнай практыцы часта называюць аналізам «а што калі» (what it). Такімі пераменнымі велічынямі могуць быць цэны, тарыфы, працэнтныя стаўкі, курсы валют і г. д.

Тема 7: Методы фин стабилизации пре-тия при угрозе банкротства

1.Сбалансир. ден. наличности и сроч. фин. обязательств орг-ции, к-рое находится на гране банкр-ва.

Фин служба д. разробатывать програму необ. мероп-тий по выходц из банк-ва. Как правило такая програма состоит из 3-х этапов. На 1 этапе «отсечение лишнего» необх достич сбаланс. ден нал-сти орг-ции и сроч фин. обязательств. Возможность этого сбалан-ния говорит о том, что орг-ция м. выйти из критического состояния.

Для этой цели использ система меропр направл на увелич ден поступ с одной стор, а с др стор на пониж внеш и внутр фин обяз. Порядок и достиж этой сбалан рассм на примере: допустим на нач отч периода бал пр-ия имеет след вид:

актив

Пассив

ст

сумма

ст

сумма

ВА

173,9

СК

164,6

ОА

421,5

Дох и расх

-

Расч

430,8

баланс

595,4

баланс

595,4

Дан пр-ие имеет просроч Кр ср Об на сумму 136млн. О том что дан пр-ие наход на гране банкр свид и К т л. К т л =421,5/430,8=0,978

Кр. Этого пр-ие не имеет СОСр., т.к. размер СК 164,6 мен. Разм ВА 173,9. Для того, чтобы вывести пр-ие со сост. Непл/сп. ,м. Осущ Ряд мероп На пролонг кред, отсроч в плат за получ прод, ускор обор ДЗ. В т случ ,когда Кт л мен 1, пр-ие ,чтобы рас чит с кредит вынужд применить меру по подаже части ВА. Необх обозн, что К т л расчит на показ б\б не всегда соотв реал Т к в сост  ВА м наход нелик зап и безнад ДЗ. Что кас-ся Кр ср об.то в их сост м наход внутр фин обяз, это значит задолж перед вышест орган либо п\д акционер по дивид. Такие КСО м погаш после восстан пл\сп орган. Для т, чтобы опред реал ликв непл\сп орган необх снач сост санац балан орг-и. Пусть в нашем Пр-ре, пр-е имеет 63,8 м.р тяж Лик тов, кот треб уценки, а т ж 29,3 м р безнад ДЗ. К внутрисист ДЗ относ скажем: -начисл Сум дох подлеж выпл собс 13,7 м р.