Определение неудовлетворительной структуры баланса и прогнозирование банкротства предприятия. Дисконтирование по простым процентам. Общие принципы управления пассивами. Системный подход к управлению пассивами (материал изложен белорусским языком), страница 10

Даходы прадпрыемства з'яўляюцца фінансавай базай для забеспя-чэння самаакупнасці аперацыйнай дзейнасці прадпрыемства, выка-нання яго фінансавых абавязацельстваў перад дзяржавай і самафінансавання развіцця ў будучыні. Зыходзячы з гэтага кіраванне даходамі ўяўляе сабой распрацоўку і выкананне сістэмы мерапрыем-стваў, накіраваных на дасягненне такой іх велічыні, якая дае магчы-масць пакрыць бягучыя выдаткі, звязаныя з гаспадарчай дзейнасцю, выканаць абавязацельствы перад дзяржавай, уласнікамі і працоўным калектывам і атрымаць максімальна магчымую велічыню чыстага прыбытку.

Сістэма кіравання даходамі прадпрыемства складваецца з наступ-ных элементаў:

ацэнкі і аналізу велічыні даходаў;

фарміравання цэнавай палітыкі;

планавання даходаў;

аператыўнага рэгулявання асартыментнай і цэнавай палітыкі прадпрыемства.

Для прадпрыемства вельмі важнае значэнне мае кіраванне апера-цыйнымі даходамі, якія ўяўляюць сабой даходы, атрыманыя ад апе-рацыйнай дзейнасці прадпрыемства. На вытворчых прадпрыемствах асноўнымі фактарамі, якія робяць уплыў на фарміраванне сумы апе-рацыйнага даходу, з'яўляюцца аб'ём рэалізацыі прадукцыі, ўзроўні цэн і падаткаабкладання валавага аперацыйнага даходу.

Валавы аперацыйны даход уяўляе сабой агульную суму даходу прадпрыемства ад рэалізацыі вырабленай прадукцыі, а чысты — рознасць паміж сумай валавага аперацыйнага даходу і сумай падат-каў, якія ўваходзяць у цану прадукцыі. Для кіравання аперацыйнымі даходамі больш важнае значэнне маюць не абсалютныя паказчыкі ва-лавага і чыстага аперацыйнага даходу, а іх ўзровень да аб'ёму рэ-алізацыі прадукцыі або да вартасці выкарыстаных аперацыйных ак-тываў. Акрамя гэтых адносных паказчыкаў можа разлічвацца суадня-сенне паміж чыстым і валавым аперацыйным даходам, якое дае ўяўленне аб умовах падаткаабкладання валавага аперацыйнага даходу.

37. Фарміраванне цэнавай палітыкі вытворчага прадпрыемства

Механізм кіравання аперацыйнымі даходамі прадпрыемства ўключае фарміраванне эфектыўнай цэнавай палітыкі і іх планаванне. Цэнавая палітыка прадпрыемстеа ўяўляе сабой абгрунтаванне сістэмы дыферэнцыяцыі цэн на прадукцыю і распрацоўку мерапры-емстваў па забеспячэнні аператыўнай іх карэкціроўкі ў залежнасці ад змянення эканамічнай сітуацыі.

Пры распрацоўцы цэнавай палітыкі прадпрыемства можа арыента-вацца на магчымасці пакупнікоў дадзенай прадукцыі, свае бягучыя выдаткі або на неабходны прыбытак. Ва ўмовах канкурэнцыі пры распрацоўцы цэнавай палітыкі ў большасці выпадкаў прадпрыемства вымушана зыходзіць не з пазіцый сабекошту прадукцыі, а з патраба-ванняў рынку.

Ва ўмовах павышэння попыту на прадукцыю прадпрыемства можа прыняць наступныя тры варыянты рашэнняў:

нарошчваць аб'ёмы вытворчасці пры захаванні ранейшых цэн;

пры ранейшых аб'ёмах павысіць цэны;

адначасова змяніць як аб'ёмы вытворчасці так і цэны.

Павелічэнне натуральнага аб'ёму рэалізацыі прадукцыі вядзе да прапарцыянальнага росту пераменных выдаткаў, а паколькі пастаянныя выдаткі застаюцца нязменнымі прыбытак узрастае. Велічыня прыросту залежыць ад долі пастаянных выдаткаў у базіснай выручцы

Тема 1: Ценов. политика и упр-ние доходами орг. фин. и  опер. рычагов.

1. Общие подходы для формир.

 Одним из мех-мов упр-ия опер. дох. предпр. явл. разраб. эфф. ценов. политики. ЦП – обоснование сис-мы дифференц. цен на прод. и разраб. меропр. по обеспеч. опер. их корр-ти в завис. от экон. ситуации.

 Реализ. ЦП сост. из ее разраб. и оператив. регулир-я. При разраб. ЦП орг-я м. ориентир. на свои текущ. расх., необх. прибыль или возмож. покуп. дан. прод. В услов. конкур. при разраб. ЦП в больш-ве случ. пр-ие вынуждено исход. с/с прод., а с потреб. вне рынка.

ЦП зависит от отрасл. особен. ее деят-ти , спроса на прод. , соотн. м-ду пост. и пепемен. расх., а так же др. факторов. Но сущ. и общ. подходы для разраб. ЦП орг-ии независ. от отр. деят.

Суть этих подход. в след. :1) определ. цель формир. ЦП; 2) после этого уст. мин. ур-нь цен , ниже кот. ее опускать нельзя ( будет наруш. пр-п самоокуп.); 3) опред. возмож. дифф. цен с учетом дох. и спроса покупат. При этом необх. учитывать, что увеличение объема сбыта прод. м. увеличить сумму опер. дох. даже при пониж. ур-ня цен.

 Дифференциация ЦП с учетом доходов и спросов отдел. категор. покуп. основ. на изученииэл. на прод., кот. опред. коэф. эласт. спроса по цене.

Коэф. эластич. спроса по цене показ. как измен. объем реализ. при измен. цены на 1 вид прод.

Определ. коэф. требует специальных Марк. исслед. т.к. рассчит. его на основ. инфор. офиц. отчет. не возм.

Определив этот коэф. по кажд. виду прод. м. выделить : 1) повыш. эласт. 2) сред. эласт. 3) пониж. эласт.4) прод. с обратной эласт.

 Повыш. эласт. прод. объем спроса возраст. в большей степени ,чем по низким ценам, а по пониж. эласт. темпы  пониж. цен превышают темпы роста объемов реализ.

Когда объем спроса возраст. в одинак. пропорции как и  пониж. цен , то это прод. ср. эласт.

По некот. видам прод. возм. ситуация, когда пониж. цен на прод. ведет к пониж. объемов ее реализ., т.к. потребитель переходит на потреб-ие более кач. тов. – обрат. эласт. спроса. по цене.

С учетом всех этих факторов опред. модель расч. цены.

Глав. роль принадл. прогноз. поп. с\спрод.

Заверш. этапом форм. ЦП явл. разраб. механ. оператив. корр.ур. цен. Этот механ. м. осущ. с помощью исп. сис-мы скидок в зависим. от объема закуп. и услов. оплаты ,особен. упаковки и др.

Кр. этого Ур. цен м. корр. под влиянием конъюктуры рынка, ставок н/о и др. не запланир. факторов.

2. Варианты ценов. пол-ти произв. предпр.

Для предпр. важн. знач. имеет упр-ие опер. дох. ,кот. завис. от объема реализ. и Ур. цен на прод.

ЦП произв. пред. опред. увеличением или пониж.спроса на его прод. В услов. повыш. спроса на прод. предпр. м. принять след. вар-т ценов. политики : 1) наращив. объема произв. и реализ. при сохр. прежних цен. 2) при обычных объемах повысить цены 3)  одноврем. изменить объем пр-ва , так и цены.

Увеличение натур объеиа реализ. ведет к пропорц. увелич. переем. расх., т.к. пост. расх. остаются не измен.,прибыль возраст. По этой причине разм. увелич. прибыли зависит от доли пост. расх. в выр. от реализ.