Определение неудовлетворительной структуры баланса и прогнозирование банкротства предприятия. Дисконтирование по простым процентам. Общие принципы управления пассивами. Системный подход к управлению пассивами (материал изложен белорусским языком), страница 46

3 пералічанымі раздзеламі ўзаемазвязаны раздзел "Арганізацыя вытворчасці і накладныя выдаткі". У гэтым раздзеле распрацоўваюцца прымальныя для заштанаванага прадпрыемства арганізацыйныя структуры, аптымальная арганізацыйная схема прадпрыемства. Арганізацыйная структура можа быць пабудавана па функцыянальным прьшцыпе (адміністрацыя, закупкі, вытворчасць, маркетынг і г. д.) або асобных відах прадукцыі ці вытворчых лініях, калі вырабляецца некалькі разнародных вырабаў. Такое арганізацыйнае планаванне дае магчымасць зрабіць прагноз накладных выдаткаў i ацаніць патрэбнасць у персанале для рэалізацыі дадзенага праекта.

Вельмі важнае значэнне мае стадыя рэалізацыі праекта, якая ахоплівае перыяд з моманту прыняцця рашэння аб інвесціраванні да пачатку дзейнасці аб'екта. Без належнага планавання гэты этап можа зацягнуцца, што паставіць пад пагрозу патэнцыяльную рэнтабельнасць праекта. Таму ў раздзеле "Планаванне і каштарысная вартасць работ па праекце" расгграцоўваюцца праграма і графік работ, вызначаюцца фінансавыя наступствы затрымкі ўвядзення аб'екта ў дзеянне. Важнае значэнне надаецца механізму фінансавання інвестыцыйнага праекта.

На аснове інфармацыі ўсіх папярэдніх раздзелаў распрацоўваецца раздзел "Фінансавая ацэнка", дзе разлічваюцца агульныя інвестыцыйныя выдаткі і гадавы аб'ём выдаткаў вытворчасці, патрэбнасць у абаротным капітале. Разлікi сабекошту прадукцыі або выдаткаў абарачэння павінны рабіцца па гадах ў адпаведнасці з мяркуемым узроўнем загрузкі вытворчых магутнасцей у першыя гады эксплуатацыі і ў наступны перыяд.

У гэтым раздзеле на падставе прагнозных табліц аб руху наянасці, балансаў і справаздач аб прыбытках і стратах разлічваюцца паказчыкі даходнасці, тэрмін акупнасці, вызначаюцца пункты бясстратнасці, робіцца аналіз жыццяздольнасці праекта на змяненне цэн і попыту на прадукцыю, пераменных і пастаянных выдаткаў, а таксама інвестыцыйных выдаткаў. Акрамя таго, неабходна ўказаць асноўныя фактары рызыкі, верагоднасць іх узнікнення, а таксама меры па іх нівеліраванні. Пры гэтым трэба ўказаць, у якой ступені інвестыцыйны праект адчувальны да ўздзеяння непрадказальных фатараў і наколькі яго можна разглядаць ў якасці надзеннага ўкладання капіталу.

Па ўсіх вялікамаштабных праектах неабходна праводзіць аналіз эканамічнай рэнтабельнасці. Робіцца ён у раздзеле "Эканамічны аналіз выдаткаў і прыбытку. У гэтым раздзеле паказваецца значэнне праекта для дасягнення нацыянальных сацыяльна-эканамічных мэт. Пры гэтым неабходна прааналізаваць такія аспекты, як стварэнне новых працоўных месцаў, эканомія замежнай валюты, экалагічныя на-ступствы. Юрыдычныя пытанні ажыццяўлення праекта, правы і абавязацельствы бакоў разглядаюцца ў раздзеле "Юрыдычныя аспекты".

Усе матэрыялы, якія дапаўняюць асноўныя раздзелы тэхніка-эканамічнага абгрунтавання інвестыцыйнага праекта, даюцца ў дадатках. Гэта могуць быць патэнты, тэхнічныя апісанні сертыфікату, спецыфікацыі, вынікі маркетынгавых даследаванняў і г. д. У дадатках змяшчаюцца таксама інфармацыя аб кіраўніку праекта, экспертах, кансультантах, рэкламныя матэрыялы і іншыя даныя. Пры распрацоўцы тэхніка-эканамічнага абгрунтавання трэба заўсёды памятаць, што выяўленыя яго недахопы ў эксплуатацыйнай фазе паправіць не толькі цяжка, але і выкпючна дорага.

Істотную дапамогу кіраўнікам прадпрыемстваў пры прыняцці інвестыцыйных рашэнняў могуць аказаць актуарыі. Актуарый — спецыяліст, які, валодаючы ведамі ў гаяіне тэорыі верагоднасцей, матэматычнай статыстыкі і фінансаў, здольны вызначыць рызыку і верагоднасць поспеху пры прыняці фінансавых і эканамічных рашэнняў ваўмовах, калі наступствы гэтых рашэшяў няясныя па прычыне нявызпачанасці або аддапенасці іху будучыні.

3. Метод формир инв Pr

Инв-ие ср-в имеет смысл, когда эти инв-и дадут Pr но особ определ инв-ой Pr явл то, что инв-ые расх осущ в наст время, а Pr получ после опред периода времени. В рез-те инв-ые расх и Pr оказыв не сравнив, это требует при принятии инв. реш получ ден во врем. Поэтому при осущ расч связ с инв-ми испол. показ тек ст-ть ден и буд ст-ти ден (БСД) Бсд –размер ден ср-в, в котор преврат ч/з опред отр вр. инвест в наст время ср-ва. ТСД это их буд ст-ть привед с помп. дисконт ставки к наст вр-ни. Для формир пок-ля инв-й прибыли исх базой явл. миним норма Pr (МНPr). МНPr –опред на основ безриск. проектов в результ. котор приним депозит ст-ка при размещ ден ср-в в банке на опред срок, Кр этого м. исп ср.рыночн норма Pr, котор получ предприн по тем видам деят в разв котор влож ОС однако безриск проекты практ отсут, поэтому инв-м всегда необх учит ур. инв риска, а также ур. ин. По этой причине ИНв. Pr д.б. всега болш, чем размер ст-ки депозит % Кр. эт. на размер инв. pr оказ влиян продол инв. проц (ПИПр) ПИПр –колич. инв. пер. на протяж котор о получ Pr По этой причине чем больш ПИПр тем больш Pr получ инв-р. Однако эту Pr необх очистить от инфл. для чего исп темп инфл. С его пом корр-тся ∑ инв. Pr на разв инфляц премии. инфляц премия дополн. дох, котор предусм в расч эфф-ти инв-ий с целью комплексн. потерь инв-ра от обеспеч денег Метод расч. необх инв. Pr на # # Допустим, мин. норма приб. на кап 48%, а ср. рын норма приб -60% Орг=ия определ эфф. инв. в разм 7 млн. р. для преобрет осн.ср-в для расшир пр-ва введ в эксплуат ОС д. экспл. 5 лет,  после чего они б. списаны. В результ чего получ они планир, зап част, агрегатов на 2,814 м.р. кроме этого расх по демонт сост. 10 млн. Исх из этих показ необх опред какой ур. дох д. иметь указ инв. Для этой цели необход спрогнозир темпы инфл. допуст. мес темпы инфл. в 1г.-5%, 2г.-4%, 3г.-3%, 4г.-2%, 5г.-1%. т.к. в дан # привод месяч темпы инфл., то для расч. год необх испол. слож %, поэтому год Т инфл. опред след образ 1г=(1+0,05)12 =1,796, 2г.=1,601, 3г.=1,344, 4г.=1,268, 5г.=1,127. На основании этого м-да опред. ср-год. темпы инф. путем перемножения: корень 5 ст-ни(1,796*1,601*1,344*1,268*1,127=1,407. Исходя из этого разм ср. год темп инфл. опред 1,407-1=0,407=40,7% Когда в нашем примере МНPr сост 48%, то реальная МНPr за «-» инфл. сост. 48-40,7=7,3% Ур. инвест Pr д учит т. же инфл. риск ликв инв-й, т.к. инв-р не имеет возм испол для инв-й деят только без риск проекты он вынужд. с целью компенсац возм. потерь при определении Ур инв Pr увел ее на разм. премии за риск эта премия д. возр. пропор ур. риска, для этого испол