Керування підприємством. Стратегічне керування. Антикризове керування підприємством, страница 15

Диверсифікованість – це проникнення у галузь або поділ виробництв із метою підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Диверсифікованість може бути:

-  горизонтальною - проникнення у неспоріднені галузі або випуск продукції, що не співпадає із загальним профілем підприємства;

-  вертикальною - випуск великого асортименту продукції  за загальним профілем підприємства.

Для вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства тепер необхідно розрахувати значення потенціалу підприємства. Ми розглянемо цей розрахунок на прикладі інноваційного потенціалу, що є складовою частиною економічного потенціалу підприємства.

Інноваційний потенціал підприємства -це сукупність ресурсів підприємства в їхньому взаємозв'язку, необхідних для реалізації поставлених інноваційних цілей підприємства.

Розрахунок приватних показників сукупного критерію оцінки інноваційного потенціалу підприємства розглянуто у табл. 5.5.

Для розрахунку інтегрального показника оцінки рівня розвитку інноваційного потенціалу підприємства використаємо метод мультиплікативної згортки за групами показників, тому що в групі ці показники компенсуються, а в цілому з урахуванням питомої ваги значення показника будуть у таких межах:

-  < 1 - низький інноваційний потенціал;

-  =1 - середній інноваційний потенціал;

-  >1 - високий інноваційний потенціал.


Таблиця 5.5

Розрахунок приватних показників сукупного критерію оцінки інноваційного потенціалу підприємства

Сутність показника

Формула розрахунку

Границя показника

1

2

3

Показники наукоємності

Показник внеску НДДКР в отриманий доход від реалізації продукції (питома вага витрат на НДДКР).

,

де  Кн - коефіцієнт наукоємності;

Кнп - коефіцієнт наукоємності підприємства;

Кнгал- коефіцієнт наукоємноті в середньому по галузі;

З - витрати на НДДКР;

Ді - доход від реалізації нової продукції

- 0<Кн<0,75: на одержувану одиницю доходу доводиться більше засобів, ніж у цілому по галузі. Слабкий інноваційний потенціал;

- 0,75<Кн<1: на одержувану одиницю доходу доводиться засоби, рівнозначні середньому значенню по галузі. Середній інноваційний потенціал

- Кн >1. Це означає, що на одержувану одиницю доходу доводиться менше засобів, ніж у середньому по галузі. Підприємство є лідером по галузі. Сильний інноваційний потенціал

Показник ефективності роботи наукового персоналу (дозволяє судити, яка кількість прибутку доводиться на

 

де КЕ - коефіцієнт ефективності роботи підприємства;

Кеп - ефективність роботи наукового персоналу підприємства;

Кегал  -  ефективність роботи

- 0<КЕ<0,25: на підприємстві практично повністю відсутній кадровий потенціал, а можливості НДДКР пов'язані із залученням розробок ззовні

- 0,25<КЕ<0,5: сфера НДДКР розвинена вкрай слабко, можливості самостійного розвитку інноваційної діяльності дуже обмежені

- 0,5<КЕ<1: рівень розвитку сфери НДДКР більше

Продовження табл.5.5

1

2

3

одного зайнятого НДДКР.)

наукового персоналу галузі

Чі- чисельність персоналу НДДКР;

Ді - доход, отриманий від реалізації нової продукції

наближений до нормативного. Є можливості для проведення власних інноваційних розробок, але вони будуть недостатньо великими;

- КЕ>1: підприємство може здійснювати піонерські розробки. Чим вище цей показник, тим більше лідируюче положення займає підприємство на ринку й тим більше в нього можливостей для розробки нововведень на підставі винаходів і відкриттів

Показники якісного рівня інноваційної діяльності

Показник структури кадрового потенціалу підприємства

                              

де   К - коефіцієнт, що показує інноваційний рівень кадрового потенціалу підприємства;

Кпр - коефіцієнт, що показує частку співробітників підприємства, що займаються НДДКР,

Кгал- коефіцієнт, що показує чатку співробітників галузі, що займаються НДДКР;

Чні - кількість працюючих, що займаються НДДКР;

Чрі - загальна чисельність працюючих

Якщо ДО >1, то варто зробити висновок про високий рівень кадрового потенціалу НДДКР.