Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 9

Методичні рекомендації до виконання завдання 8

Виконання завдання спрямовано на набуття практичних навичок прийняття фінансових рішень.

При виконанні завдання слід провести порівняльний аналіз вихідної інформації, особливу увагу приділяючи економічному змісту та значенням окремих факторів.

Ситуаційне завдання 9

На підставі вихідних даних, які наведені в табл. 8, скласти рівняння лінійної регресії для залежності валового доходу відділення банку від кількості його клієнтів. Перевірити отримане рівняння на адекватність.

У випадку підтвердження адекватності рівняння лінійної регресії, спрогнозувати значення валового доходу на 4-ий квартал 2009 р., за умови, що в цьому періоді кількість клієнтів даного відділення зросте на 12% (база порівняння - 4-ий квартал 2008 року).

Таблиця 8

Вихідна інформація для побудови рівняння лінійної регресії

2008 р.

2009 р.

1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1кв.

2кв.

3кв.

Кількість клієнтів банку, тис.

3

3

4

2,4

1,8

3,4

4,2

Валовий дохід банку, тис грн.

400

405

505

375

255

445

585

Методичні рекомендації до виконання завдання 9

Виконання завдання спрямовано на набуття навичок застосування елементів кореляційно-регресійного аналізу у фінансових розрахунках.

У фінансових розрахунках регресійний аналіз застосовується для прогнозування, планування, а також для розробки нормативної бази.

Регресійний аналіз — це метод встановлення аналітичного вираження стохастичної залежності між досліджуваними ознаками. Рівняння регресії показує, як у середньому змінюється результативний (залежний) показник у при зміні кожного з незалежних показників (факторів) .

Регресійний аналіз вивчає причинно-наслідкові залежності між змінними, тобто ті які показують, яким чином зміна факторних ознак впливає на результативну ознаку. Регресійний аналіз дає формалізоване вираження зв'язку між ознаками, які аналізуються.

При проведенні регресійного аналізу вирішуються дві основні задачі:

– побудова рівняння регресії, тобто знаходження виду залежності між результуючим показником та незалежними факторами;

– оцінка значимості отриманого рівняння, тобто визначення того, наскільки обрані факторні ознаки пояснюють варіацію ознаки у.

Виконання завдання доцільно проводити у такій послідовності:

1) перевірити наявність функціональної залежності між валовим доходом відділення банку та кількістю його клієнтів графічним методом;