Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках»

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний економічний університет

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ»

для студентів спеціальності «Фінанси»

денної форми навчання

Укладач:                                                                               В.О. Калишенко

Відповідальний за випуск                                                   Л. С. Мартюшева

Харків, ХНЕУ, 2008


Затверджено на засіданні кафедри фінансів.

Протокол № 4 від 02. 11. 2007 р.

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках» для студентів спеціальності «Фінанси» денної форми навчання / Укл. В.О. Калишенко – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 48с. (Укр. мов.)


Вступ

Застосування математичних методів при вирішенні фінансових задач оптимізує розв’язання поставлених завдань та отримання достовірних та обґрунтованих результатів. Освоєння курсу „Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках” забезпечить отримання навичок щодо прогнозування, планування, виявлення тенденцій, моделювання, визначенні рівня розвитку і т. п.

В результаті виконання практичних завдань з дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках» студенти повинні вміти:

будувати матрицю спостережень для вивчення окремих об’єктів чи процесів, стандартизувати елементи матриці спостережень та диференціювати їх на стимулятори та дестимулятори, формувати вектор-еталон;

визначати таксономічний коефіцієнт розвитку для вивчення узагальнюючої динаміки зміни стану визначених об’єктів чи процесів фінансового характеру, інтерпретувати та аналізувати отримані результати;

визначати коефіцієнт кореляції, будувати рівняння регресії з метою прогнозування фінансових показників діяльності підприємства, перевіряти отримане рівняння на адекватність та аналізувати отримані результати;

проводити факторний аналіз рентабельності власного капіталу підприємства з використанням моделі «DuPont», визначати вплив окремих факторів на загальні зміни результуючого показника;

аналізувати рентабельність власного капіталу різних підприємств з метою визначення того підприємства, яке є пріоритетним для вкладення в нього інвестиційних коштів;

проводити декомпозицію визначеної фінансової проблеми на складові частини;

застосовувати психометричну шкалу Т.Сааті для вирішення проблеми вибору по заданому критерію, будувати матрицю парних порівнянь та вектор пріоритетів, перевіряти рівень узгодженості відповідей експертів, визначати відношення узгодженості, індекс узгодженості, випадковий індекс як складових процедур методу аналізу ієрархій (МАІ).


Ситуаційне завдання 1

Перевірити, чи виконується «Золоте правило економіки підприємства» на підприємствах, звітність яких наведена (див. Додатки А-В) та зробити висновки про доцільність вкладення капіталу в їх розвиток чи співробітництво.

Методичні рекомендації до виконання завдання 1

Виконання завдання спрямоване на визначення та аналіз темпових показників (характеристик діяльності підприємства). При виконанні завдання слід зважити на те, що «Золотим правилом економіки підприємства» називають систему нерівностей, яка розуміється як оптимальне (найбільш бажане) співвідношення між темповими показниками таких узагальнюючих характеристик, що дозволяють відслідковувати загальні тенденції розвитку підприємства, як капітал, обсяг продаж, прибуток.

Похожие материалы

Информация о работе