Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 28


Додаток Г

Таблиця Г.1

Шкала відносної важливості (вагомості) Т. Сааті

Рівень важливості (рівень розходження)

Визначення (міра значень)

1

Однакова значимість (немає розходжень)

3

Деяка перевага значимості (слабка значимість, слабка перевага)

5

Істотна або сильна значимість (сильна перевага)

7

Дуже сильна або очевидна значимість (дуже сильна перевага)

9

Абсолютна значимість (абсолютна перевага)

2,4,6,8

Проміжні значення між сусідніми значеннями шкали

Зворотні величини наведених вище чисел

Якщо дії i при порівнянні з дією j приписується одне з наведених вище чисел, то дії j при порівнянні з i  приписується зворотне значення числа


Додаток Д

Таблиця Д.1

Значення випадкового індексу в залежності від розміру матриці парних порівнянь

Розмір матриці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Випадковий індекс

(ВІ)

0,00

0,00

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

1,51

1,48

1,56

1,57

1,59


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ»

для студентів спеціальності «Фінанси»

денної форми навчання

Укладач: Калишенко Валентина Олександрівна

Відповідальний за випуск Мартюшева Л.С.

Редактор

Коректор

План 200_ р. Поз. № ___.

Підп. до друку __________. Формат 60 ´ 90 1/16

Папір MultyCopy. Друк Riso.

Ум.-друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. ___. Тираж ___ прим.

Зам. № ____. Безкоштовно.

__________________________________________________________________

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи Дк № 481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник — видавництво ХДЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а