Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 14


Таблица 13

Критерії вибору

Вектор

інтегральних

пріоритетів

Ранг

репутація банку

доступність з точки зору необхідного забезпечення (застава)

оперативність надання коштів

визначена вагомість критеріїв (див. табл. 9)

УкрСиббанк

Укрпромбанк

Укрсоцбанк

Кредитпромбанк


Завдання для перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу

1.

При якому значенні середньої помилки апроксимації лінійна регресійна модель може бути визнана адекватною?

а) <13%;

б) >15 %;

в) >13 %;

г) <15%;

д) >10%.

2.

У якому виді представлене рівняння регресії, якщо фактори, що входять до моделі у вигляді вихідних показників, мають власні одиниці виміру?

а) у стандартизованому масштабі;

б) у натуральному масштабі;

в) в одиничному масштабі.

3.

У яких одиницях повинні бути представлені вихідні показники (фактори) рівняння регресії, якщо воно представлено в стандартизованому масштабі?

а) у вигляді показників, що мають однакову кількість знаків;

б) у вигляді вихідних показників, що мають власні одиниці виміру;

в) у вигляді відносних показників, що мають однакову розмірність.

4.

Яка кількість спостережень необхідна для побудови однофакторної регресійної моделі?

а) ³6 ;

б) £5;

в) 1.

5.

Яка кількість спостережень необхідна для побудови двохфакторной регресійної моделі?

а) ³12;

б) £2;

в) ³20.

6

У якому інтервалі може змінюватися значення таксономічного коефіцієнта розвитку?

а) [-1; 1];

б) (0; 1);

в) [0; 1];

г) (-1; 1).

7.

До якого виду моделей можна віднести прогнозування критичного об'єму продаж підприємства?

а) дескриптивні;

б) предикативні;

в) нормативні.

8.

Який з перерахованих формалізованих методів застосовується при проведенні факторного аналізу рентабельності власного капіталу підприємства по моделі «Du Pont»?

а) метод середніх і відносних величин;

б) індексний метод;

в) метод ланцюгових підстановок.

9.

Які з перерахованих показників не використовуються при проведенні факторного аналізу рентабельності власного капіталу підприємства по моделі «Du Pont»?

а) виручка від реалізації;

б) сукупний капітал;

в) собівартість реалізованої продукції ;

г) сума активів;

д) чистий прибуток;

е) власний капітал.

10.

Чому дорівнює зміна рентабельності власного капіталу підприємства, якщо відомо, що рентабельність продаж зменшилася на 0,17; ресурсовіддача зменшилася на 0,03; коефіцієнт фінансової залежності зменшився на 0,15?

а) показник збільшився на 2,243;

б) показник збільшився на 0,008;

в) показник зменшився на 0,55;

г) показник зменшився на 0,35.

11.

Від яких показників (факторів) залежить рентабельність власного капіталу підприємства згідно трьохфакторної моделі «Du Pont»?

а) рентабельність продаж;

б) рентабельність виробництва;

в) фондоємність;

г) коефіцієнт фінансової залежності;

д) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

е) ресурсовіддача;

ж) частка позикових засобів у структурі капіталу.

12.

Який показник трьохфакторної моделі «Du Pont» характеризує структуру джерел коштів, що авансовані у діяльність підприємства?

а) коефіцієнт поточної ліквідності;

б) коефіцієнт фінансової залежності;

в) рентабельність продаж;

г) коефіцієнт оборотності капіталу.

13.

Чому дорівнює рентабельність власного капіталу підприємства, якщо відомо, що рентабельність продаж цього підприємства становить 7%, ресурсовіддача - 1,3, коефіцієнт фінансової залежності - 4?

а) 42,4%;

б) 21,5%;

в) 36,4%;

г) 2,28%.

14.

Чому дорівнює рентабельність продаж підприємства, якщо відомо, що рентабельність власного капіталу цього підприємства становить 25%, ресурсовіддача - 1,4, коефіцієнт фінансової залежності - 3?

а) 11,67%;

б) 105%;

в) 5,95%;

г) 53,57%.

15.

Чому дорівнює ресурсовіддача підприємства, якщо відомо, що рентабельність власного капіталу цього підприємства становить 22%, рентабельність продажів - 9%, коефіцієнт фінансової залежності - 2,2?

а) 4,44%;

б) 3,33%;

в) 2,22%;

г) 1,11%.

16.

Яка частка залучених засобів у загальній сумі авансованого підприємством капіталу, якщо відомо, що коефіцієнт фінансової залежності становить 5?

а) 5%;

б) 20%;

в) 80%;

г) 50%.

17.

Яка частка власних засобів у загальній сумі авансованого підприємством капіталу, якщо відомо, що коефіцієнт фінансової залежності становить 5?

а) 50%;

б) 80%;

в) 5%;

г) 20%.

18.

Яка частка залучених засобів у загальній сумі авансованого підприємством капіталу, якщо відомо, що коефіцієнт фінансової залежності становить 2?

а) 20%;

б) 50%;

в) 5%;

г) 200%.

19.

З якою метою в кореляційно-регресійному аналізі застосовується показник асиметрії?

а) для перевірки адекватності регресійної моделі;

б) для визначення тісноти зв'язку між спостереженнями (змінними), що досліджуються;

в) для перевірки нормальності розподілу спостережень (змінних), що досліджуються.

20.

У якому інтервалі може змінюватися значення коефіцієнта кореляції

а) [0; 1];

б) (-1; 1);

в) [-1; 1];

г) (0; 1).

21.

У якому інтервалі перебуває значення коефіцієнта кореляції, якщо відомо, що між досліджуваними показниками існує функціональний обернено  пропорційний зв'язок?

а) (0; 1);

б) [-1; 0];

в) [0,3; 0,7];

г) (0,3; 1).

22.

У якому інтервалі перебуває значення коефіцієнта кореляції, якщо відомо, що між досліджуваними показниками існує функціональний прямо пропорційний зв'язок?

а) [-0,7; 0];

б) (-1; 0);

в) [0; 1];

г) (-1; -0,3).

23.

Про що свідчить значення коефіцієнта кореляції рівне нулю (r=0)?

а) між досліджуваними показниками існує обернено пропорційний зв'язок;

б) між досліджуваними показниками відсутній лінійний зв'язок;

в) між досліджуваними показниками існує слабкий зв'язок;

г) між досліджуваними показниками існує нелінійний; зв'язок.

24.

Який показник може бути використаний для перевірки адекватності регресійної моделі?

а) показник асиметрії;

б) таксономічний коефіцієнт розвитку;

в) коефіцієнт кореляції;

г) середня помилка апроксимації;

д) коефіцієнт ексцесу.