Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 17

Продовження додатку А

ПАСИВ

Код
рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

3

4

5

6

  I. Власний капітал

Статутний капітал

300

105624

105624

105624

105624

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

154003

156338

203461

184358

Резервний капітал

340

60999

60999

60999

60999

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

45357

51705

62262

73826

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

 Усього за розділом I

380

365983

374666

432346

424807

  II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 

400

232

245

358

389

Інші забезпечення 

410

Цільове фінансування 

420

2

 Усього за розділом II

430

232

247

358

389

  III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

1586

540

540

Відстрочені податкові зобов'язання

460

7838

Інші довгострокові зобов'язання

470

 Усього за розділом III

480

1586

540

8378

  IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

510

Векселі видані 

520

2974

2095

1931

1618

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

11330

6815

7894

28182

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     з одержаних авансів 

540

31361

9566

18229

75513

     з бюджетом

550

634

3648

4085

4660

     з позабюджетних платежів

560

4017

94

72

     зі страхування

570

840

524

673

789

     з оплати праці

580

1663

861

1394

1628

     з учасниками

590

3642

4110

9583

9805

     із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

5561

3810

3522

3783

 Усього за розділом IV

620

62022

31523

47383

125978

  V. Доходи майбутніх періодів

630

 Баланс

640

429823

406976

488465

551174