Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 2

Вказана система нерівностей має такий вид:

         або            100% < Тк< Тр<Tп              (1)

де     Tк – темп зміни сукупного капіталу, який авансовано в діяльність підприємства;

Tр - темп зміни обсягу реалізації;

Tп - темп зміни прибутку.

Щоб визначити місце підприємства серед подібних йому по сфері вкладання капіталу, можна порівнювати темпи зростання основних показників його діяльності. Чим вище темпи росту, тим більш динамічно розвивається підприємство, тим більш перспективним є вкладання капіталу у його діяльність або співробітництво з ним по виробничих та фінансових питаннях.

Для визначення темпів зміни показників необхідно користуватись такою статистичною характеристикою як ланцюговий темп росту, використовуючи при цьому наступну формулу:

                                       (2)

де     хn – значення показника у звітному періоді;

хn-1 - значення показника у попередньому періоді.

Виконувати завдання рекомендовано проводити у такій послідовності:

1)  розрахувати темпові показники (Tк, Tр, Tп) за період (при необхідності окремо за декілька періодів або окремо по декількох підприємствах);

2)  записати систему нерівностей (див. формулу 1) та встановити чи виконується кожна з них;

3)  описати рівень виконання визначених формулою 1 умов враховуючи наступну економічну інтерпретацію нерівностей:

- перша нерівність (100%<Тк) означає, що економічний потенціал підприємства зростаємо, тому що масштаби його діяльності збільшуються. (Нарощування активів підприємства, чи іншими словами, збільшення його розмірів часто є однією із цільових установок керівництва та власників підприємства);

- друга нерівність (Тк<Тр) вказує на те, що в порівнянні зі збільшенням економічного потенціалу обсяг реалізації зростає більш високими темпами, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно, підвищується віддача з кожної вкладеної одиниці;

- третя нерівність (Тр<Tп) свідчить про те, що прибуток в порівнянні з капіталом та обсягами реалізації зростає випереджальними темпами, що свідчить, як правило, про відносне зниження у звітному періоді витрат виробництва й обігу, як результат дій, спрямованих на оптимізацію технологічного процесу та взаємовідносин з контрагентами.

4) проаналізувати отримані результати зробити загальний висновок.


Ситуаційне завдання 2

Розрахувати коефіцієнт стійкості економічного зростання підприємств звітність яких наведена (див. Додаток А-В) та ідентифікувати фактори, які впливають на його значення.

Надати рекомендації керівництву підприємств щодо встановлення допустимих та економічно доцільних темпів розвитку підприємств (темпів приросту обсягів виробництва (виручки).

Методичні рекомендації до виконання завдання 2

Виконання завдання спрямовано на проведення дій, які дозволяють усвідомити логіку дії основних факторів розвитку підприємства, кількісно оцінити їхній вплив, зрозуміти, які фактори та в якій пропорції можливо й доцільно мобілізувати для підвищення ефективності виробництва.

При виконанні завдання слід взяти до уваги, що одним з напрямів фінансових розрахунків та планування є визначення припустимих і економічно доцільних темпів розвитку підприємства.

Світовий досвід показує, що підприємства, які вибирають невірну політику та намагаються досягти занадто високих темпів розвитку в короткий період, часто стають банкротами. Повільні темпи розвитку також неприйнятні. Знайти «золоту середину» формалізованими методами з великою точністю практично неможливо, можна лише дати орієнтир. Таким орієнтиром служить коефіцієнт стійкості економічного зростання (Ксез), показуючи, якими темпами збільшується власний капітал підприємства за рахунок фінансово-господарської діяльності, а не за рахунок залучення додаткового акціонерного капіталу. Тобто, він показує, якими в середньому темпами може розвиватися підприємство в подальшому, не змінюючи співвідношення між різними джерелами фінансування, ресурсовіддачею, рентабельністю виробництва, дивідендною політикою тощо.