Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 23

Продовження додатку Б

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код
рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

3

4

5

6

Матеріальні затрати

230

552,2

474,6

479,2

991,0

Витрати на оплату праці

240

122,3

148,6

164,3

269,9

Відрахування на соціальні заходи

250

44,6

59,8

61,0

105,1

Амортизація

260

57,1

67,2

71,3

91,3

Інші операційні витрати

270

73,4

82,1

73,8

76,0

Разом

280

849,8

832,6

849,8

1533,6

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код
рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

3

4

5

6

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340