Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 7

6) проаналізувати отримані результати та описати виявлені тенденції.

Ситуаційне завдання 7

На основі бухгалтерської звітності підприємства (див. Додатки А, Б, В) провести факторний аналіз рентабельності його власного капіталу в динаміці за два роки.

Ідентифікувати фактори, що визначають ефективність функціонування підприємства, оцінити рівень їхнього впливу та наявні тенденції у їхній зміні.

Проаналізувати динаміку впливу окремих факторів на загальну зміну рентабельності власного капіталу підприємств.

Методичні рекомендації до виконання завдання 7

Виконання завдання спрямовано на набуття навичок з аналізу рентабельності власного капіталу підприємств та виявлення факторів, що впливають на її значення.

Для визначення рентабельності власного капіталу підприємства (RВК) застосовується наступна формула:

                                                 (13)

Досить поширеною моделлю, яка застосовується для аналізу рентабельності є факторная модель «Du Pont». Її застосування дозволяє виявити фактори, які вплинули на розмір отриманих фінансових результатів.

В основу застосування даної моделі закладена наступна жорстко детермінована трьохфакторна залежність:

                            (14)

де     RВК  - рентабельність власного капіталу підприємства;

ЧП – чистий прибуток;

         В – виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

         А – сума активів;

         ВК – сума власного капіталу.

Rпр - коефіцієнт чистої рентабельності продаж;

Р - ресурсовіддача;

Кфз - коефіцієнт фінансової залежності.

Як видно з формули (14) рентабельність власного капіталу залежить від трьох факторів:

- рентабельність продаж;

- ресурсовіддача;

- структура авансованих в діяльність коштів (коефіцієнт фінансової залежності).

Значимість виділених факторів з позиції поточного управління пояснюється тим, що вони узагальнюють всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства, його статику й динаміку та, зокрема, бухгалтерську звітність:

перший фактор узагальнює «Звіт про фінансові результати»;

другий - актив «Балансу»;

третій - пасив «Балансу».

Виконання завдання доцільно проводити у такій послідовності:

1) визначити Rвк за два періоди (формула 14), зберігаючи проміжні розрахунки значень трьох факторів;

2) визначити загальну зміну рентабельності власного капіталу (∆Rвк) за формулою:

∆RВК = Rвк1 – Rвк0                                             (15)

де     індекси «1» й «0» вказують на значення показників у звітному та попередньому періоді.

3) визначити вплив на зміну коефіцієнту рентабельності власного капіталу, зміни показника чистої рентабельності продаж (∆RВК(Rпр)) за формулою:

∆RВК(Rпр) = Rпр1 Р 0 Кфз0  - Rпр0 Р 0 Кфз0                       (16)

4) визначити зміну коефіцієнту рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовіддачі (∆RВК(Р))за формулою

∆RВК(Р) = Rпр1 Р 1 Кфз0  - Rпр1 Р 0 Кфз0                         (17)

5) визначити зміну коефіцієнту рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнту фінансової залежності (∆RВК(Кфз))за формулою:

∆RВК(Кфз) = Rпр1 Р 1 Кфз1  - Rпр1 Р 1 Кфз0                      (18)