Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 21

Продовження додатку Б

ПАСИВ

Код рядка

с

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

3

4

5

6

  I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1

1

1

164,7

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

1190,2

1190,2

1190,2

1087,9

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

240,2

508,4

728,6

538,7

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

 Усього за розділом I

380

1431,4

1699,6

1919,8

1791,3

  II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 

400

Інші забезпечення 

410

Цільове фінансування 

420

 Усього за розділом II

430

  III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

10,9

Інші довгострокові зобов'язання

470

 Усього за розділом III

480

10,9

  IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

45,3

40

149,6

146,8

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

510

Векселі видані 

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1,9

59,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     з одержаних авансів 

540

77,6

113,2

124,5

280,4

     з бюджетом

550

74,4

49,6

50,3

44,2

     з позабюджетних платежів

560

     зі страхування

570

12,7

20

47,8

37,4

     з оплати праці

580

29,1

45,6

111,2

84

     з учасниками

590

1,2

0,7

1,8

     із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

6,8

4,9

23,6

18,4

 Усього за розділом IV

620

245,9

276,4

567,2

613

  V. Доходи майбутніх періодів

630

 Баланс

640

1677,3

1976

2497,9

2404,3