Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 20


Додаток Б

Бухгалтерська звітність ЗАТ «ХЕРМЗ»

Баланс

АКТИВ

Код рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

3

4

5

6

  I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

352,7

530,2

590

651

Основні засоби:

залишкова вартість

030

1013,4

1092,3

1242,9

1125

первісна вартість

031

2478,9

2635,8

2906

2962,1

знос

032

1465,5

1543,5

1663,1

1837,1

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість 

050

Відстрочені податкові активи

060

14,8

15,9

26,8

Інші необоротні активи

070

 Усього за розділом I

080

1380,9

1638,4

1832,9

1802,8

  II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

150,9

158,9

340,2

416,6

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

62,4

113,3

26,8

15,1

товари

140

7,5

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

54,3

48

221,5

121

первісна вартість

161

54,3

48

221,5

121

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0,3

0,6

за виданими авансами 

180

6,6

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

13,3

8,9

53,4

0,1

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 

230

0,9

2,5

в іноземній валюті 

240

Інші оборотні активи

250

12,9

4,3

14

38,7

 Усього за розділом II

260

295

335,9

663,1

599

  III. Витрати майбутніх періодів

270

1,4

1,7

1,9

2,5

 Баланс

280

1677,3

1976

2497,9

2404,3