Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 25

Продовження додатку В

Пасив

Код рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

3

4

4

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

21,7

201,7

201,7

450,0

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

161,1

2831,9

2821,9

2821,9

Резервний капітал

340

5,4

5,4

50,4

112,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1591,9

1454,2

4020

6572,3

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

(6,0)

Усього за розділом I

380

1774,1

4493,2

7094

9956,7

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

0,5

Усього за розділом II

430

0,5

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

1102,4

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

1102,4

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

998,6

506

2379,3

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість  за товари, роботи, послуги

530

562,9

373,9

1279,3

832,7

Поточні зобов’язання за розрахунками:

   з одержаних авансів

540

18,1

282,0

156,8

252,2

   з бюджетом

550

62,0

26,7

62,0

333,2

   з позабюджетних платежів

560

   зі страхування

570

8,5

15,8

35,8

30,9

   з оплати праці

580

17,4

20,4

57,1

65,2

   з учасниками

590

   із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання 

610

14,6

3,8

2,4

414,7

Усього за розділом IV

620

683,5

1721,2

2095,3

4308,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2458,1

7316,8

9189,3

14264,9