Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 18


Продовження додатку А

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

258970

217694

202065

295696

Податок на додану вартість

015

11744

7645

20553

19357

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

201

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

247226

210049

181512

276138

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

166352

150229

117737

216914

Валовий: 

     прибуток

050

80874

59820

63775

59224

     збиток

055

Інші операційні доходи

060

7719

10203

89119

147261

Адміністративні витрати

070

8978

10237

12869

16982

Витрати на збут

080

3592

2606

2903

6835

Інші операційні витрати

090

38191

26831

98262

155122

Фінансові результати від операційної діяльності: 

     прибуток

100

37832

33349

38860

27546

     збиток 

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

5604

5658

4835

5035

Інші доходи

130

2900

6273

263

212

Фінансові витрати

140

7

1

483

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

20757

19688

596

3208

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

     прибуток 

170 

25579

25585

43361

29102

     збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

4922

6444

29772

15090

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

     прибуток

190

20657

19141

13589

14012

     збиток

195

Надзвичайні: 

     доходи

200

     витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий: 

     прибуток

220

20657

19141

13589

14012

     збиток

225