Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 16


Додаток А

Бухгалтерська звітність ВАТ «Турбоатом»

БАЛАНС

АКТИВ

Код
рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

3

4

5

6

  I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

119

80

6

2

первісна вартість

011

256

285

287

287

накопичена амортизація

012

137

205

281

285

Незавершене будівництво

020

20530

17077

16416

16097

Основні засоби:

залишкова вартість

030

195934

175386

164146

154302

первісна вартість

031

476507

451398

452468

45484

знос

032

279592

276012

288322

300502

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість 

050

43953

51980

46636

34276

Відстрочені податкові активи

060

4567

3796

Інші необоротні активи

070

 Усього за розділом I

080

260536

249090

227224

208473

  II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

41647

33030

37260

46565

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

20692

15141

23332

42172

готова продукція

130

28994

46330

91533

117194

товари

140

576

253

198

207

Векселі одержані

150

4003

4442

4656

4266

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

54526

33095

42582

56341

первісна вартість

161

54576

38976

45080

58321

резерв сумнівних боргів

162

50

5881

2498

1980

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

792

2125

за виданими авансами 

180

4678

4380

7066

8094

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2241

13953

4113

1654

Поточні фінансові інвестиції

220

5062

37493

37463

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 

230

923

304

2154

2067

в іноземній валюті 

240

2138

5657

8609

18968

Інші оборотні активи

250

2917

1297

2011

5320

 Усього за розділом II

260

169189

157882

261009

342436

  III. Витрати майбутніх періодів

270

98

4

232

265

 Баланс

280

429823

406976

488465

551174