Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 24


Додаток В

Бухгалтерська звітність ЗАО «Харьковметалл-1»

Баланс


Актив

Код рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

3

4

4

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

   залишкова вартість

010

27,8

9,6

   первісна вартість

011

3,9

4,3

44,0

48,4

   Знос

012

3,9

4,3

16,2

38,8

Незавершене будівництво

020

0,1

7,8

6,8

10,4

Основні засоби:

   Залишкова вартість

030

445,0

4333,6

4755,1

5622,0

   Первісна вартість

031

1748,2

20814,0

21571,6

22935,4

   Знос

032

1303,2

16480,4

16816,5

17313,4

Довгострокові фінансові інвестиції:

Зараховані методом участі в капіталі інших підприємств

040

Інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

2,4

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

447,5

4341,4

4789,7

5642,0

II. Оборотні активи

Запаси:

   Виробничі запаси

100

39,4

50,7

100,4

203,5

   Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

   Незавершене виробництво

120

   Готова продукція

130

   Товари

140

1634,5

2291,6

3418,8

6704,6

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари:

   Чиста реалізаційна вартість

160

30,6

35,3

76,3

759,4

   Первісна вартість

161

30,6

35,3

76,3

759,4

   Резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість:

   з бюджетом

170

126,6

12,2

   за виданими авансами

180

6,0

401,7

639,2

775,6

   з нарахованих доходів

190

   із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

43,8

54,1

25,7

32,0

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

   в національній валюті

230

8,1

10,8

103,5

100,5

   в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

116,4

111,3

27,6

42,0

Усього за розділом II

260

2005,4

2967,7

4391,5

8617,6

III. Витрати майбутніх періодів

270

5,2

7,7

8,1

5,3

Баланс

280

2458,1

7316,8

9189,3

14264,9